کاریکولم پوهنحی شرعیات و علوم اسلامی - دپیارتمنت فقه و قانون مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط مدیریت   
سه شنبه, 18 خرداد 1395 ساعت 11:12

پـلان درسی سمستروارپـوهـنحی شرعیات پوهـنـتون جامی

به سیستم کـردیـدت / 1395 هـ ش

رشتـه فـقـه وقانـون

سمستـر: (اول)

شماره

مضمون

کـود نمبر

IL

نوعیت

مضمون

تعـداد

کـریـدت

مجموع

کردیـدیتها

لکچـر

بحث

وسمینار

1

عــقايـد ( 1 ) الهيات

111

تخصصي

3

48

36

12

2

تفسير آيات احكام (جزء اول)

112

تخصصي

3

48

36

12

3

فقه  (1) احوال شخصيه

113

تخصصي

3

48

36

12

4

قـرآن شناسی (علوم القرآن)

114

اساسي

2

32

24

8

5

سیرت النبی صلی الله علیه وسلم

115

اساسي

2

32

24

8

6

تاريخ التشريع الاسلامي

116

اساسي

2

32

24

8

7

مبا دي حقوق

117

اساسي

1

16

12

4

8

منطق (1) قـديم

118

اختياری

2

32

24

8

9

عـربي (1 ) قواعـد (صرف ونحـو)

119

اختياری

2

32

24

8

10

انگلیسی

120

اساسي

2

32

22

12

مجـمـوعـه

20

320

238

84سمستـر: (دوم)

شماره

مضمون

کـود نمبر

IL

نوعیت

مضمون

تعـداد

کـریـدت

مجموع

کردیـدیتها

لکچـر

بحث

وسمینار

1

عــقاید (2) نبوات

221

تخصصي

3

48

36

12

2

حدیث احکام (احادیث بیوع)

222

تخصصي

3

48

36

12

3

فقه (2) احوال شخصیه

223

تخصصي

3

48

36

12

4

اصول  فقه (1)

224

اساسي

2

32

24

8

5

عـلوم الحـــدیث

225

اساسي

2

32

24

8

6

مبادي اقـتـصاد

226

اساسي

1

16

12

4

7

حقوق اساسی

227

اساسي

2

32

24

8

8

منطق (2) جـدیـد

228

اختياري

2

32

24

8

9

عـربی (2) قـواعـد (صرف ونحـو)

229

اختياري

2

32

24

8

10

انگلیسی

230

اساسي

2

32

22

12

مجـمـوعـه

20

320

238

84


سمستـر: (سوم)

شماره

مضمون

کـود نمبر

IL

نوعیت

مضمون

تعـداد

کـریـدت

مجموع

کردیـدیتها

لکچـر

بحث

وسمینار

1

عــقاید (3) سمعیات

331

تخصصي

3

48

36

12

2

تفسیر آیات احکام (جزء دوم)

332

تخصصی

3

48

36

12

3

فقه (3) معاملات

333

تخصصی

3

48

36

12

4

اصول فقه (3)

334

اساسي

2

32

24

8

5

تاریخ معاصرافغانستان

335

اساسی

1

16

12

4

6

حقوق بین الملل عـمومی

336

اساسی

2

32

24

8

7

نظریة الالـتـزام  (1)

337

تخصصی

2

32

24

8

8

عـربی (3) قـواعـد (صرف ونحـو)

338

اختياری

2

32

24

8

9

عـلـم البلاغـت

339

اختياری

2

32

24

8

مجـمـوعـه

18

288

216

72


سمستـر: (چـهارم)

شماره

مضمون

کـود نمبر

IL

نوعیت

مضمون

تعـداد

کـریـدت

مجموع

کردیـدیتها

لکچـر

بحث

وسمینار

1

حـدیـث احکام ( رهــن الی وصایا)

440

تخصصی

3

48

36

12

2

فقه (4)  معاملات

441

تخصصی

3

48

36

12

3

اصول فقه (3)

442

اساسي

2

32

24

8

4

نـظام مالی اسلام

443

اساسی

2

32

24

8

5

حقوق بین الملل خـصوصی

444

اساسی

2

32

24

8

6

مـقارنة الادیان

445

اساسی

2

32

24

8

7

عـربی (4) قـواعـد

(صرف ونحـو)

446

اختیاری

2

32

24

8

8

عـلـم البلاغـت

447

اختیاری

2

32

24

8

مجـمـوعـه

16

256

192

64سمستـر: (پنجـم)


شماره

مضمون

کـود نمبر

IL

نوعیت

مضمون

تعـداد

کـریـدت

مجموع

کردیـدیتها

لکچـر

بحث

وسمینار


1

تفسیر آیات احکام (جزء سوم)

548

تخصصی

3

48

36

12


2

فـقه (5) دعـوی

549

تخصصی

3

48

36

12


3

اصول فقه (4)

550

اساسي

2

32

24

8


4

نظـریة الملکـیة

551

تخصصی

2

32

24

8


5

فـقه المـقارن

552

اختیاری

2

32

24

8


6

حقوق جـزای بین المللی

553

اختياري

2

32

24

8


7

نظام قضائی اسلام

554

تخصصی

2

32

24

8


8

تحليل فـقهي قانون مـدنی

555

اساسي

3

48

36

12


9

محاکمات تمثیلی

کارعملی بعـد از وقــت

/

/

/

/

مجـمـوعـه

17

272

204

68سمستـر: (ششم)

شماره

مضمون

کـود نمبر

IL

نوعیت

مضمون

تعـداد

کـریـدت

مجموع

کردیـدیتها

لکچـر

بحث

وسمینار

1

حدیث احکام (نکاح الی رضاع)

656

تخصصی

3

48

36

12

2

فــقـه (6) دعــوی

657

تخصصی

3

48

36

12

3

اصول فـقـه

658

اساسي

2

32

24

8

4

قـواعــد افــتـآء

659

اساسی

2

32

24

8

5

حقوق تجارت وشرکـتها

660

اختیاری

2

32

24

8

6

عـلــم المـیـراث

661

تخصصی

2

32

24

8

7

حقوق جـزای عـمومي اسلام

662

اساسی

2

32

24

8

8

کـریمینولـوژی

663

اختیاری

2

32

24

8

9

محاکمات تمثیلی

کارعملی بعـد از وقــت

/

/

/

/

مجـمـوعـه

16

256

292

64


سمستـر: (هـفـتـم)

شماره

مضمون

کـود نمبر

IL

نوعیت

مضمون

تعـداد

کـریـدت

مجموع

کردیـدیتها

لکچـر

بحث

وسمینار

1

تفسیر آیات احکام (جزء چهارم)

764

تخصص

3

48

36

12

2

فــقه (7) جـنایات

765

تخصصی

3

48

36

12

3

اصول فقه

766

اساسي

2

32

24

8

4

نـظام سیاسی اســلام

767

اساسی

2

32

24

8

5

قواعـد کلیه فـقهی  ومجلة الاحکام

768

تخصصی

3

48

36

12

6

حقوق کار وتأمینات اجتماعی

769

اختیاری

2

32

24

8

7

اصول محاکمات مدنی درفـقه اسلامی

770

اساسی

2

32

24

8

8

قضایای فـقـهی معاصـر

771

اختیاری

2

32

24

8

9

تمرینات قـضایی (درمحاکم)

کارعملی بعـد از وقــت

/

/

/

/

مجـمـوعـه

17

272

204

68سمستـر: (هـشـتـم)

شماره

مضمون

کـود نمبر

IL

نوعیت

مضمون

تعـداد

کـریـدت

مجموع

کردیـدیتها

لکچـر

بحث

وسمینار

1

حدیث احکام (احادیث حــدود)

872

تخصصی

3

48

36

12

2

فـقه (8) جـنایات

873

تخصصی

3

48

36

12

3

اصول فـــقـــه

874

اساسي

2

32

24

8

4

حقوق اداره

875

اساسی

2

32

24

8

5

اصول دعـوت وفـن خطابـت

876

اختیاری

2

32

24

8

6

اصول محاکمات جـزایی

درفـقه اسلامی

877

اساسی

2

32

24

8

7

طب عــــدلی

878

اختیاری

2

32

24

8

8

بحـث وروش تحـقـیق

879

اساسی

2

32

24

8

9

تمرینات قـضایی (درمحاکم)

کارعملی بعـد از وقــت

/

/

/

/

مجـمـوعـه

16

256

192

64

مجموع کـریـدتهای این رشته (140) کـریـدت.

انـتـرنشيپ:

طبق پروگـرام جـدیـد درسی، برای محصلین رشته فــقـه وقانون فاکـولـته شرعیات، درجـریان سمسترهای پنجـم وششم برنامه محاکـم تمثیلی درنظرگـرفـته شـده است که هـم اکـنون این برنامه با موفـقیت درداخل فاکـولـته به راه انـداخته میشود وقضات محترم محاکـم دراین عـرصه با اداره ومحصلین شـرعیات همکاری لازم می نماینـد. بایـد گـفـت که برای این برنامه هـم اکـنون درپوهنحی شرعیات اطاق خاصی با تجهیزات وامکانات بسیارخوب آماده بوده ودرخـدمت محصلین وقضات قــــرار دارد.

همچـنان برای محصلین رشته فـوق الـذکـردرسال اخـیروطی سمسترهای هـفـتم وهـشتم پـروگـرام مشاهـدات محاکـم درنظرگـرفـته شـده است که براساس آن محصلان محترم به همکاری استادان مربوطه به محاکـم مختـلـف، حارنـوالی ها، وبخـشهای مربوطه دیگـررفـته وچگــونگی کارمحاکـم واجـراات قـضات را ازنـزدیک مشاهـده وازتجـارب عملی آنان می آموزنـد. بازدیـد ازکاربـرخی ازکمسیونهای پارلمان نیـزبخـشی ازساحات مشاهـداتی وفعالیتهای عـملی محصلان این پـوهـنحی می باشـد که بمنظـورآموزش روشهای عملی کارتقـنین (قانـونگـذاری وقانونسازی) درکـشوردرنظرگـرفـته شده است.


روش تـدریس وآمـوزش:

روش تـدریس وآمـوزش درپـوهـنحـی شرعـیات طوری درنظرگـرفـته شـده است که درواقع از هـردو روش (قــدیـم استاد محـوری وروش جــدیـد محصل محـوری) استـفاده می شود. این بدان جهت است که درین فاکـولـته براساس اصول شریعت اسلامی قسمت اعـظم ازمعلـومات ازنوع منقـولات بوده وبایـد بگـونه استاد محوری به شاگـردان منـتقـل گــردد. وچـون بخـش مهـم دیگــر معلـومات ازنوع معلـومات عـقـلی یامعقـولات می باشـد، بـناءً روش شاگـرد محـوری نیـزدرسیستم تدریس این فاکـولـته نـقـش وجایگاه خاص دارد.


شیوه های ارزیابی:

شیوه ارزیابی معلـومات ومهارت های محصلان درین فاکـولـته طبق معمول درتمام فاکـولته های علـوم اجـتماعی بـوده که عمدةً ازطریق کارخانگی، سهمگیـری های صنفی، امتحان وسط سمستر وامتحان نهائی اجـراء میشود. علاوةً دربسیاری ازمضامین به محصلان محترم کارهای تحقیقی ساحوی ومیـدانی داده میشود تا روی مسائل وموضوعات مختلف اجتماعی مطرح درجامعه تحقیق نموده وروشهای عملی تحقیق را بیامـوزنـد که تا اکـنون نتایج بسیارمهمی را به همراه داشته است.

آخرین بروز رسانی در دوشنبه, 26 مهر 1395 ساعت 10:28
 

تمامی حقوق این سایت نزد پوهنتون جامی محفوظ می باشد .

© 2011 -2016 Jami University