پوهنحئی ها


1 پوهنحئی طب
2 معاونیت فرهنگی
3 شرعیات و علوم اسلامی
4 زارعت و اگرانومی
5 حقوق و علوم سیاسی
6 انجینیری عمران
7 اقتصاد و مدیریت

تمامی حقوق این سایت نزد پوهنتون جامی محفوظ می باشد .

© 2011 -2016 Jami University