کاریکولم دوره تحصیلی پوهنحی طب معالجوی مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط مدیریت   
چهارشنبه, 23 تیر 1395 ساعت 11:23

سال اول

سمستر اول(PCB1)

مضمون

کدمضمون

کریدیت

لیکچر

لابراتوار

مجموعه ساعات

فیزیک

Me 1 07

4

2

2

4

کیمیا

Me 1 02

4

2

2

4

بیولوژی

Me 1 01

4

2

2

4

انگلیسی

Me 1 06

4

0

4

4

کامپیوتر

Me 1 03

1

0

1

1

ثقافت اسلامی

Me 1 05

1

1

0

1

مجموعه


1818

سمستر دوم(PCB2)

مضمون

کد مضمون

کریدیت

لیکچر

لابراتوار

مجموعه ساعات

فیزیک

Me 2 07

4

2

2

4

کیمیا

Me 2 02

4

2

2

4

بیولوژی

Me 2 01

4

2

2

4

انگلیسی

Me 2 06

2

0

2

2

کامپیوتر

Me 2 03

1

0

1

1

جنتیک

Me 2 04

2

1

1

2

ثقافت اسلامی

Me 2 05

1

1

0

1

مجموعه


1818


سال دوم

سمستر سوم

مضمون

کدمضمون

کریدیت

لیکچر

لابراتوار

مجموعه ساعات

اناتومی

Me 3 08

5

3

2

5

هیستولوژی

Me 3 09

4

2

2

4

امبریولوژی

Me 3 10

2

1

1

2

بیوفیزیک

Me 3 12

2

1

1

2

انگلیسی

Me 3 03

4

0

4

4

ثقافت اسلامی

Me 3 05

1

1

0

1

مجموعه


1818

سمستر چهارم

مضمون

کد مضمون

کریدیت

لیکچر

لابراتوار

مجموعه ساعات

اناتومی

Me 4 08

5

3

2

5

هیستولوژی

Me 4 09

4

2

2

4

فیزیولوژی

Me 4 11

4

2

2

4

اخلاق طبابت

Me 4 13

1

1

0

1

انگلیسی

Me 4 03

3

0

3

3

ثقافت اسلامی

Me 4 05

1

1

0

1مجموعه


1818


سال سوم

سمستر پنجم

مضمون

کدمضمون

کریدیت

لیکچر

لابراتوار

مجموعه ساعات

اناتومی

Me 5 08

5

3

2

5

فیزیولوژی

Me 5 11

4

3

1

4

بیوشیمی

Me 5 14

4

2

2

4

میکروبیولوژی

Me 5 15

4

2

2

4

ثقافت اسلامی

Me 5 05

1

1

0

1

مجموعه


1818

سمستر ششم

مضمون

کد مضمون

کریدیت

لیکچر

لابراتوار

مجموعه ساعات

فیزیولوژی

Me 6 11

4

3

1

4

بیوشیمی

Me 6 14

4

2

2

4

میکروبیولوژی

Me 6 15

4

2

2

4

پاتولوژی

Me 6 17

5

3

2

5

ثقافت اسلامی

Me 6 05

1

1

0

1

مجموعه


1818


سال چهارم

سمستر هفتم

مضمون

کدمضمون

کریدیت

لیکچر

پراکتیک

مجموعه ساعات

پاتولوژی

Me 7 17

3

2

1

3

فارماکولوژی

Me 7 18

3

2

1

3

پارازیتولوژی و ایمیونولوژی

Me 7 16

2

1

1

2

داخله

Me 7 22

4

2

2

4

جراحی

Me 7 23

4

2

2

4

صحت عامه

Me 7 19

2

1

1

2

ثقافت اسلامی

Me 7 05

1

1

0

1

مجموعه


1919


سمستر هشتم

مضمون

کد مضمون

کریدیت

لیکچر

پراکتیک

مجموعه ساعات

پاتولوژی

Me 8 17

4

2

2

4

فارماکولوژی

Me 8 18

4

2

2

4

داخله

Me 8 22

4

2

2

4

جراحی

Me 8 23

4

2

2

4

صحت عامه

Me 8 19

2

1

1

2

ثقافت اسلامی

Me 8 05

1

1

0

1

مجموعه


1919


سال پنجم

سمستر نهم

مضمون

کد مضمون

کریدیت

لیکچر

پراکتیک

مجموعه ساعات

انتانی و توبرکلوز

Me 9 24

4

2

2

4

فارماکولوژی

Me 9 18

2

1

1

2

داخله

Me 9 22

4

2

2

4

جراحی

Me 9 23

4

2

2

4

صحت عامه

Me 9 19

2

1

1

2

رادیولوژی

Me 9 25

2

1

1

2

ولادی

Me 9 26

2

1

1

2

مجموعه


2020

سمستر دهم

مضمون

کد مضمون

کریدیت

لیکچر

پراکتیک

مجموعه ساعات

انستزی

Me 10 28

2

1

1

2

یورولوژی

Me 10 29

2

1

1

2

داخله

Me 10 22

4

2

2

4

جراحی

Me 10 23

4

2

2

4

صحت عامه

Me 10 19

2

1

1

2

رادیولوژی

Me 10 25

2

1

1

2

ولادی

Me 10 26

2

1

1

2

جلدی

Me 10 30

3

2

1

3

مجموعه


2121


سال ششم

سمستریازدهم

مضمون

کد مضمون

کریدیت

لیکچر

پراکتیک

مجموعه ساعات

اطفال

Me 11 31

2

1

1

2

داخله

Me 11 22

2

1

1

2

جراحی

Me 11 23

4

2

2

4

صحت عامه

Me 11 19

2

1

1

2

تروماتولوژی

Me 11 33

2

1

1

2

نسائی

Me 11 27

2

1

1

2

گوش-گلو-بینی

Me 11 34

3

2

1

3

جراحی اعصاب

Me 11 36

2

1

1

2

داخله اعصاب

Me 11 35

2

1

1

2

مجموعه


2121

سمستر دوازدهم

مضمون

کد مضمون

کریدیت

لیکچر

پراکتیک

مجموعه ساعات

اطفال

Me 12 31

4

2

2

4

داخله

Me 12 22

2

1

1

2

جراحی اطفال

Me 12 32

2

1

1

2

صحت عامه

Me 12 19

2

1

1

2

ارتوپدی

Me 12 33

2

1

1

2

نسائی

Me 12 27

2

1

1

2

چشم

Me 12 37

3

2

1

3

عقلی-عصبی

Me 12 38

2

1

1

2

علوم رفتاری

Me 12 20

1

1

0

1

طب عدلی

Me 12 21

2

1

1

2

مجموعه


2222


سال هفتم
سمستر سیزدهم و چهاردهم
مضامین ستاژ در شفاخانه

تعداد هفته

داخله

10

جراحی

8

اطفال

6

نسائی - ولادی

5

جلدی

2

چشم

2

گوش-گلو-بینی

2

انتانی

2

توبرکلوز

2

طب عدلی

2

فیزیوتراپی

2

صحه عامه

2

عقلی عصبی- داخله اعصاب

2

اساسات(مبانی) تجویز منطقی

1

Total Week

48

Total Credits

36
آخرین بروز رسانی در چهارشنبه, 23 تیر 1395 ساعت 11:49
 

تمامی حقوق این سایت نزد پوهنتون جامی محفوظ می باشد .

© 2011 -2016 Jami University