برگزاری گفتمان علمی (نقش مهارت های ارتباطی در موفقیت شغلی) در روز جهانی ارتباطات (۱۷ می مصادف با ۲۷ ثور).

27 ثور 1402