محفل رونمایی کتاب (خشونت های خانوادگی علیه زنان)

دانشگاه جامی در نظر دارد تا از کتاب (خشونت های خانوادگی علیه زنان) که اثری ماندگار از کمیته تحقیقات دانشگاه جامی باشد را به روز شنبه مورخ ۱۷/قوس/۱۳۹۷ از ساعت ۹:۰۰ الی ۱۰:۳۰ با حضور جمع کثیری از مقامات محلی، نویسندگان و اهل علم ودانش رو نمایی نماید.
شرکت شکوهمند شما بر تاثیر گذاری محفل خواهد افزود.