رویداد های دانشگاه

26 5 الی 26 5

سه شنبه قوس ۶, ۱۳۹۷
شروع سمستر خزانی ۱۳۹۸

7 6 الی 7 6

سه شنبه قوس ۶, ۱۳۹۷
امتحان کانکور خزانی ۱۳۹۸

16 6 الی 16 6

سه شنبه قوس ۶, ۱۳۹۷
شروع سمستر های خزانی ۱۳۹۸

13 7 الی 13 7

آخرین ها

مشاهده همه
شروع سمستر خزانی ۱۳۹۸
سه شنبه قوس ۶, ۱۳۹۷
امتحان کانکور خزانی ۱۳۹۸
سه شنبه قوس ۶, ۱۳۹۷
شروع سمستر های خزانی ۱۳۹۸
سه شنبه قوس ۶, ۱۳۹۷