غلام رسول سروری دوکتور [ عضو هیت علمی فعال ]
r.sarwary@jami.edu.af
اساتید دانشکده انجنیری, اساتید دانشگاه جامی
ذبیح الله طاهری ماستر [ عضو هیت علمی فعال ]
zabih.tahery@gmail.com
اساتید دانشکده انجنیری, اساتید دانشگاه جامی
حیدری عبدالصبور لیسانس انجینیری [ عضو هیت علمی فعال ]
ab.haidari@gmail.com
اساتید دانشکده انجنیری, اساتید دانشگاه جامی
محمد نور شیدا ماستر [ عضو هیت علمی فعال ]
mohammadnoor.shaida@gmail.com
اساتید دانشکده انجنیری, اساتید دانشگاه جامی
جمیله فاضلی لیسانس [ عضو هیت علمی فعال ]
jamila.fazely12@gmail.com
اساتید دانشکده حقوق, اساتید دانشگاه جامی