Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

معاونیت مالی و اداری

بر اساس پرانسیب ها و پالیسی های وزارت تحصیلات عالی و دانشگاه جامی فعالیت های این نهاد در سه حوزه مشخص تقسیم بندی گردیده تا از پراکنده گی امور جلو گیری و تسریع در روند اجرای آن رونما گردد؛ این نهاد توسط سه معاونیت در حوزه های علمی، محصلان و اداری – مالی رهبری و مدیریت می گردد.
معاونیت امور اداری و مالی دانشگاه وظیفه دارد تا از روند اجرای کلیه امور اداری،مالی،حسابی و حقوقی دانشگاه بر اساس قراردادهای خدماتی،حقوقی،ساختمانی، منابع انسانی و تاسیساتی نظارت به عمل آورده و بر طبق آمار،ارقام و راپورهای دریافتی به برآورد بودجه بپردازد؛ و از اجرای پلان های بودجه وی وارسی کامل را انجام داده و بررسی نماید که فعالیت های انجام گرفته مطابق پلان های طرح ریزی شده صورت گرفته یا خیر، نقاط ضعف و قوت نهاد را از نگاه مالی و عملکرد منابع انسانی را بر اساس لایحه وظایف ارزیابی نموده و نتایج را در پلان های بعدی مورد توجه ونظر قرار دهد. همچنان این نهاد موظف به برقراری نظام امور اداری و اجرای دقیق آن بر مبنای قوانین، مقررات،لوایح و طرزالعمل های اداری وزارت تحصیلات عالی، دانشگاه و سایر ارگان های ذیربط و هدایات مقامات ما فوق می باشد تا زمینه برای تحقق اهداف آموزش و تربیه منابع انسانی متخصص و مسلکی به هدف توسعه اجتماعی – اقتصادی و افزایش درآمد از طریق انکشاف مدیریت سازمانی، ظرفیت سازی کادری و ارائه خدمات آموزشی و تحصیلی باکیفیت هموار گردد.
معاونیت امور مالی و اداری دانشگاه جامی ضمن نظارت از امور مالی و اداری این نهاد زمینه فراهم آوری و تهیه امکانات، تجهیزات، و وسایل مورد نیاز را جهت پیشبرد امور و فعالیت های دو معاونیت دیگر به عهده دارد تا بتوان از طریق در خدمت گرفتن توان فیزیکی و منابع انسانی کیفیت محصول که همانا خدمات تحصیلی است را طبق معیارها و استندردهای مطروحه به جامعه عرضه نمود.
بخش ها و ادارات زیر، تحت اثر مستقیم معاونیت اداری و مالی دانشگاه جامی قرار دارد.

۱) همكاري با رئيس پوهنتون در بخش هاي مالي، اداري و خدماتي.

۲) همكاري در ساختن بودجه پوهنتون تحت رهنمايي مقامات ذيصلاح.

۳) دادن مشوره هاي لازم به هیئت امنا، رئيس پوهنتون در بخش هاي مالي اداري و خدماتي.

۴) اجراآت قانوني پيرامون تقرر، ترفيع و انفكاك اعضاي غير اكادميك پوهنتون.

۵) ترتيب اسناد، آجندا و ثبت فيصله ها و تصاميم مجلس اداري پوهنتون مطابق پلان ترتيب شده.

۶) اجراآت قانوني در موارد مالي، حسابي، خريداري ها، قيد و جمع اموال و اجناس و ساير امور مالي، اداري.

۷) كار بالاي بودجه عادي و انكشافي با در نظر داشت نيازمندي ها و انكشافات.

۸) سرپرستي از نحوه پيش برد امور عقد قرار داد هاي مالي و اداري پوهنتون با هماهنگی مسولین ذیربط.

۹) نظارت بر اجرای صحیح مقررات استخدامی و ارایه راهنمایی های لازم.

۱۰) نظارت بر امور حضور و غیاب و ورد و خروج کارکنان

۱۱) نظارت از امور مربوط به حفظ و مراقبت ساختمان ها ساحه سبز و ساير بخشهاي مربوط.

۱۲) اجراآت قانوني در مورد دارائي ها و ملكيت هاي پوهنتون.

۱۳) اجراآت به موقع جهت رفع نواقص امور مالي و اداري پوهنحئي ها و شعبات مربوطه.

۱۴) ترتيب پلان كاري ماهوار، ربعوار، شش ماهه و سالانه امور و اداري مالي پوهنتون.

۱۵) نظارت و كنترول از نحوه پيش برد امور كاري شعبات مربوطه.

۱۶) نظارت وتسريع امور تامين نظم و دسپلين اداري در پوهنتون.

۱۷) نظارت از چگونگي توزيع معاشات کارمندان.

۱۸) تامين شرايط حفظ الصحه وي، پاكي و صفائي در ساختمان ها و محيط مربوط.

۱۹) تهيه و ترتيب آمار و احصائيه هاي مربوط بر اساس راپورهای اخذ شده ازمدیریت های زیرمجموعه

۲۰) انكشاف تدابير موثر و همه جانبه در امور مربوط به برق رساني، آبرساني، گرم نمودن ساختمان ها، فعاليت سالمی كفتريا و نظارت از اجراآت دفترهاي مختلف در اين زمينه ها.

۲۱) طرح پلان ها و برنامه هاي كاري براي انكشاف زير ساخت هاي فیزيكي پوهنتون.

۲۲) طرح پلان ها و برنامه هاي كاري جهت ايجاد و تشويق فعاليتهاي انتفاعي وطي مراحل استفاده از آن جهت انكشاف و حل مشكلات پوهنتون در تفاهم با ریاست پوهنتون معاونيت ها وریاست پوهنحئي ها.

۲۳) ارائه گزارش از فعاليتهاي مربوط به رياست و شوراي علمي پوهنتون وریاست هیت امناء

۲۴) هماهنگ ساختن اجراآت در رابطه به تقرر و انفكاك اعضاي اداري و خدماتي پوهنحئي ها با اداره هر پوهنحئي.

۲۵) سازماندهي و نظارت از اجراي فيصله هاي شوراي علمي پوهنتون ووزارت تحصيلات عالي در بخش اداري.

۲۶) فراهم آوري امكانات و سهولت هاي لازم براي اجراي كارهاي عملي ساحوي محصلان.

۲۷) نظارت از تطبيق قوانين مقررات لوايح و مصوبات مقامات ذيصلاح به ارتباط اموراداری و مالي.

۲۸) نظارت از تهيه و تدارك به موقع مواد، اجناس سامان و لوازم مورد نياز پوهنتون.

۲۹) رياست مجلس اداري پوهنتون.

۳۰) ساير وظايفي كه طبق قانون به معاونیت اداری تعلق ميگيرند.

۳۱)تهیه وتنظیم وساختن راپورمفادوضرر وبیلانس دانشگاه و اراء آن به وزارت مالیه،مستوفیت،ریاست هیت امنا وریاست دانشگاه.

۳۲) تهیه وترتیب توحیدی لایحه معاشات اساتید وکارمندان بعداز ختم هربرج.

۳۳) محرم نگهداشتن اسناد و مكاتيب واطلاعات دانشگاه در حین انجام وظیفه و بعدازختم وظیفه.

۳۴) نظارت وبررسی وکنترل حساب عواید دانشگاه بصورت نقدی وبانکی.

 

    شمس الحق فضل رشته:
لیسانس ۰۷۹۶۶۰۶۸۶۸
معاون مالی و اداری / عضو کمیته تضمین کیفیت، پالسی و پلان، تقرر و انفکاک / رییس کمیته نظم و دیسپلین، بورسیه و تخفیف، جندر s.fazl@jami.edu.af
    زینب رحیمیان رشته:
لیسانس ۰۷۹۰۸۵۸۵۱۲
مدیریت منابع بشری / عضو کمیته تقرر و انفکاک، کمیته جندر z.rahimia@jami.edu.af
    یما واحدی رشته:
لیسانس اقتصاد ۰۷۹۰۵۶۱۴۱۴
مدیریت مالی / عضو کمیته بورسیه و تخفیف y.waahedi@jami.edu.af
    بهاءالدین جامی رشته:
لیسانس ۰۷۹۶۶۰۶۷۶۷
آمریت تهیه و تدارکات b.jami@jami.edu.af
    معروف فقیری رشته:
لیسانس ۰۷۹۵۴۸۹۲۹۲
مدیریت دیتابس مالی دانشجویان m.faqiri.@jami.edu.af
    سید فهیم سادات رشته:
سید فهیم سادات
مدیریت تخنیک – حفظ و مراقبت

به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار