از روز جهانی محیط زیست در پوهنتون جامی تجلیل بعمل آمد؛

12 سرطان 1402

مورخ 16/03/1402 پوهنحی طب معالجوی و پوهنحی شرعیات پوهنتون جامی همایش علمی را تحت عنوان « اسلام، محیط زیست و صحت »، به مناسب بزرگ داشت از 5 جون روز جهانی محیط زیست با حضور جمع کثیری از کادر علمی، اداری مهمانان از نهاد های مختلف دولتی، خصوصی و محصلین پوهنتون جامی در سالون کنفرانس های این دانشگاه برگزار نمود