لایحه ی سیستم کردت و امتحانات

مقدمه:

سيستم كريديت امروز به حيث يك سيستم موثر و پيشرفته ي تحصيلي در اكثر كشورهاي جهان مورد پذيرش و تطبيق ميباشد. در جريان بازسازي سيستم تحصيلات عالي در كشور و گسترده گي روز افزون ارتباطات اكادميك پوهنتون ها و موسسات تحصيلات عالي كشورهاي مختلف، نياز مبرم ديده ميشود تا اين سيستم به صورت موفقانه تطبيق و چالش هاي عمده در فرا راه آن مرفوع گردد. هدف اساسي تطبيق و كاربرد اين سيستم آن است تا فعاليت و سهم گيري محصل در جريان عمليه ي آموزش بيشتر انكشاف و تقويت گردد و سيستم تحصيلات عالي در كشور با معيارهاي جهاني همخواني كسب كند، زيرا اين سيستم انعطاف پذيرتر است و فرصت هاي بيشتر و بهتري را براي محصل فراهم مي كند. در اين سيستم فرصت هاي واقعي در جهت صرفه جويي وقت و پيشرفت سريع براي محصلان كوشا فراهم ميگردد و معيارهاي دقيق فعاليت و مساعي محصلان بكار گرفته ميشود. در اين سيستم مسؤوليت ها و فعاليت هاي استادان نيز بيشتر هدفمند گرديده و به رشد توانايي هاي علمي و عملي شاگردان معطوف ميگردد. در سيستم كريديت تسهيلات و امكانات در فراگيري دانش به گونه اي فراهم مي شود كه هم از لحاظ وقت، هم از نظر شيوه و هم از نظر نرخ اقتصادي توانايي هاي محصل در نظر گرفته مي شود، چنانچه يك محصل مي تواند به اندازه يي كه توان فكري، مالي و يا زماني دارد درسهايش را عيار سازد. محصل مي تواند مقدار كريديت هايش را به مؤسسه ي ديگر آموزشي انتقال و بالاخره در صورت ناكامي تنها درسهايي را دوباره بگيرد كه در آن ناكام مانده است، نه تمام سمستر و سال آموزشي را و آن هم با هماهنگي دو طرفه با مؤسسه ي مربوطه. لازم است شيوه هاي كهنه و كليشه اي پيشبرد درس ها مورد بازنگري قرار گيرد و از اتكاي محض بالاي يك كتاب درسي انصراف به عمل آيد و محصلان به مطالعات اضافی تشویق گردند. (ضمیمه شماره ۲) باید وظیفه ی استادی به وظیفه ی تمام وقت هر عضو کادر علمی پوهنتون ها مبدل گردد. باید در تمام دیپارتمنت ها سیستم منظم ارزیابی و بازنگری مواد درسی و روش اتخاذ تدابیر اضافی جهت ارتقای سطح فعالیت های علمی آنها معمول گردد. شیوه های موثر برقراری و تحکیم روابط اکادمیک و همکاری علمی میان دیپارتمنت های مختلف پوهنحی ها به وجود آید تا محصلان برای تکمیل نصاب برنامه ی درسی خویش بتوانند از تنوع انتخاب مستفید شوند. بدون تردید، لایحه ی جدید مکلفیت اکادمیک اعضای کادر علمی موسسات تحصیلات عالی، گام مؤثر دیگری در این راستا تلقی می گردد  

تعریفات

 • کریدیت (امتیاز/ اعتبار credit): کریدیت یک واحد درسی است که بر اساس آن نصاب دوره ی تحصیلی با تفکیک سمسترها و همچنان سهم هر مضمون در نصاب مذکور تعیین میشود. یک کریدیت (۱۶) ساعت درسی و یا معادل آن در یک سمستر می باشد.
 • مضامین اساسی basic subject: به مضامینی گفته میشود که آموزش آنها برای ورود به اصل رشته لازمی می باشد و تهداب معلومات اختصاصی را تشکیل می دهد.
 • مضامین حتمی تخصص (proffesinal subjects) به مضامین رشته ای گفته می شود که ضرورت حتمی و غیر قابل تعویض رشته ی تخصصی را میسازد. در بعضی پوهنتون ها این مضامین، رشته ی اصلی را تشکیل می دهد.
 • مضامین اختیاری optional subjects : به مضامینی گفته می شود که محصل از میان چند انتخاب یا بدیل که به نحوی از انحا به رشته ی تحصیلی شاگرد ارتباط داشته و توسط پوهنحی در پروگرام تحصیلی گنجانیده شده باشد، یک یا چند مضمون آن را انتخاب مینماید. تعیین مضامین اختیاری مربوط به دیپارتمنت بوده که بعد از تأیید شورای علمی پوهنحی انتخاب می گردد.
 • مضامین پوهنتون شمول: عبارت از مضامینی است که در تمام پوهنحی های موسسات تحصیلات عالی تدریس می گردد (ثقافت اسلامی، تاریخ معاصر، لسان خارجی، حفاظت محیط زیست، کمپیوتر) و تدریس مضمون تربیت بدنی در پوهنحی های غیر مسلکی اختیاری می باشد.
 • مضامین پیش شرط یا pre- reuest subject : مضامینی است که تعقیب آن قبل از ورود به مضامین ارتباطی بعدی ضروری می باشد. مثلاً تعقیب مضامین کیمیا و بیولوژی برای مضمون بیوشیمی پیش شرط است.
 • شماره ی رمز (کود نمبر Cod No): نشانه ای متشکل از اعداد و حروف است که برای شناسایی هر مضمون و ارتباط آن با دیپارتمنت، پوهنحی و مضمون معین بکار می رود.
 • هر سال تحصیلی شامل دو سمستر می باشد و هر سمستر بدون امتحانات (۱۶) هفته ی درسی را در بر می گیرد. به این ترتیب یک کریدیت برابر (۱۶) ساعت درسی ۵۰ دقیقه ای در یک سمستر و یا یک ساعت ۵۰ دقیقه ای در هفته می باشد. دو ساعت تطبیقات و یا لابراتوار و یا سه ساعت ستاژ یعنی کار ساحوی معادل یک ساعت درسی محاسبه میشود.
 • مضامین اساسی، تخصصی، اختیاری و پوهنتون شمول، تعداد کریدیت و کود نمبر نوعیت پایان نامه مانند مونوگراف، دیپلوم و سیمینار در پلان تعلیمی گنجانیده میشود.
 

اساسات

ماده ی اول:

دوره ی لیسانس در مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان حد اوسط چهار سال (ماده ی ۲۵ و ۲۷) و دوره ی ماستری یک و نیم الی دو سال میباشد اما یک محصل می تواند زودتر و یا دیرتر آن را تکمیل نماید. سال های تحصیلی برای پوهنحی های علوم طبی و تخنیکی بعد از تکمیل نصاب درسی آنها تعیین میگردد.  

ماده ی دوم:

حداقل کریدیت ها در دوره ی لیسانس ۱۳۶ کریدیت و حداکثر آن مربوط به طول دوره تحصیلی رشته مربوطه بوده و از ۲۱ کریدیت در یک سمستر تجاوز نمی نماید.  

ماده ی سوم:

مضامین دوره ی لیسانس به مضامین اساسی، مضامین تخصصی، مضامین اختیاری و مضامین پوهنتون شمول تقسیم میشوند. مضامین اساسی باید حداکثر ۳۰ فیصد، مضامین تخصصی حداقل ۵۰ فیصد و مضامین اختیاری به شمول مضامین پوهنتون شمول ۱۲ فیصد، مونوگراف، سیمینار، ستاژ، امتحان دولتی و تکمیل پروژه ی دیپلوم ۸ فیصد مضامین دوره ی لیسانس را احتوا می نماید و نمرات آن از ۱۰۰ نمره محاسبه می شود. فیصدی مضامین مذکور در پلان تعلیمی (ضمیمه ی شماره ۱۰) گنجانیده شده است.  

ماده ی چهارم:

تعیین فهرست هر یک از کتگوری های مضامین اساسی، مضامین اختصاصی، مضامین اختیاری، مضامین پوهنتون شمول و تدوین نصاب تحصیلی از صلاحیت دیپارتمنت ها بوده و بعد از طی مراحل اکادمیک مرعی الاجرا می باشد.  

ماده ی پنجم:

یک مضمون در عین روز بیشتر از دو ساعت تدریس نمی گردد. کارهای تطبیقات استثناءً در یک روز تا چهار ساعت و کارهای ساحوی میتواند روز تمام باشد.  

ماده ی ششم:

یک مضمون یا کورس در یک هفته حداکثر دارای پنج کریدیت می باشد. تعداد کریدیت ها در پلان تعلیمی مشخص می گردد (ضمیمه ی شماره ۱۰) شمولیت کورس ها و انتخاب مضامین  

ماده ی هفتم:

مکلفیت درسی محصل در یک سمستر (۱۷-۲۱) کریدیت می باشد (به استثنای محصلانی که قرضدار سمستر قبلی اند.) ( مطابق ضمیه ی شماره۱۰) محصل تا دو هفته پس از ثبت کریدیت ها در دیپارتمنت مربوط میتواند از تعقیب یک یا دو مضمون صرف نظر نماید، به شرط آنکه تعداد کریدیت ها از حداقل (۱۷کریدیت) پایین تر نیاید. (ثبت مضامین و کریدیت در ضمیمه ی شماره ی ۲ درج است.)  

ماده ی هشتم:

استادان و دیپارتمنت های مربوط مکلف به ترتیب و اعلام کورس های قابل ارائه با پالیسی کورس برای هر مضمون قبل از شروع سمستر می باشند. در پالیسی کورس باید استادان مربوطه، عناوین و مفردات برنامه ی درسی، روش پیشبرد درس، روش ارزیابی و دیگر معلومات ضروری را ارائه نمایند. (ضمیمه ی شماره ی ۳)  

ماده ی نهم:

در پیشبرد کورس حداکثر کوشش به عمل آید تا سهم گیری و فعالیت محصل انکشاف داده شود (شاگرد محوری). به این منظور به عوض دیکته از ارائه ی لکچر، تدویر مناقشات، ارائه ی سیمینارها، کارهای عملی، لابراتواری و کارهای خانگی استفاده بعمل می آید.  

ماده ی دهم:

محصل باید حداکثر تا ختم هفته ی اول بعد از شروع سمستر، برای کورس های نصاب کریدیت ثبت نام نماید. کورس هایی که یک محصل در هر سمستر باید در آن ثبت نام نماید در مشوره با استاد رهنما و یا رئیس پوهنحی طبق نورم های مندرج در این لایحه و دیگر اسناد رهنمودی پوهنحی مربوط تعیین میشود. تعیین یک استاد رهنما برای حداقل هر بیست محصل از طرف شورای علمی پوهنحی مربوطه صورت میگیرد که مسئول حل مشکلات محصلین در رابطه به سیستم کریدیت می باشد و این کار در فعالیت های اکادمیک استاد محاسبه می گردد. (ضمیمه ی شماره ی ۲)  

ماده یازدهم:

دیپارتمنت ها موظف اند جهت فراهم آوری زمینه ی انتخاب برای مضامین اختیاری شامل نصاب، لست مضامین مربوطه را تهیه و در اختیار محصل قرار بدهند. (ضمیمه ی شماره ۱۰)  

ماده دوازدهم:

 1. محصل میتواند در طول دوره ی تحصیلی برای یک سال و صرف یکبار به دلایل معقول تأجیل اخذ نماید. در این صورت باید درخواست تحریری خود را قبل از آغاز سمستر و یا در هفته ی اول آغاز سمستر طی مراحل نماید. تقاضای مذکور در صورت موافقه ی پوهنحی مربوطه و منظوری ریاست پوهنتون پذیرفته می شود.
 2. هر گاه محصل در اثر وقوع کدام حادثه ی ناگوار یا غیر مترقبه متحمل آسیب های شدید جسمی و روانی گردد که باعث غیابت مسلسل شده و نتواند نصاب حاضری را تکمیل کند و این حالت برای پوهنحی به اساس شواهد عینی معلوم باشد و مورد تأیید آن قرار گیرد، در این صورت مدت چنین غیابت به اساس تصویب شورای علمی پوهنحی به تأجیل یکساله ی محصل محاسبه می گردد.
 3. برای محصلان اناث متأهل که بنا بر وضع حمل نتوانند نصاب حاضری را تکمیل نمایند و این حالت برای پوهنحی به اساس شواهد عینی معلوم باشد و مورد تأیید آن قرار گیرد در این صورت مدت چنین غیابت به اساس تصویب شورای علمی پوهنحی به تأجیل یکساله ی محصل محاسبه میشود.
 4. در صورت تقاضای تأجیل برای بار دوم در اثر حوادث غیر مترقبه (در صورتیکه دوام تحصیل بیشتر از میعاد معین شده در لایحه نگردد)، در مورد شورای علمی پوهنتون تصمیم می گیرد.
 

ماده ی سیزدهم:

تعیین و تشخیص مضامین اساسی در هر رشته از صلاحیت دیپارتمنت ها بوده که بعد از تأیید شورای علمی پوهنحی قابل تطبیق می باشد.  

ماده ی پانزدهم:

هر دیپارتمنت نظر به امکانات دست داشته ی خویش برای محصلان هر صنف در هر سال یک استاد رهنما تعیین می کند. استاد رهنما مطابق رشته ی تحصیلی شاگردان تعیین گردیده و مسئول تمام امور اکادمیک شاگردان خویش می باشد. (به لایحه ی مکلفیت اکادمیک استادان مراجعه شود.)  

ارزیابی امتحان:

ماده ی شانزدهم:

تکمیل نصاب حاضری در مضمون و یا کورس حتمی می باشد. هفتاد و پنج فیصد حاضری در ساعات درسی شرط شمول در امتحان نهایی دانسته می شود. (ضمیمه ی شماره ۴)  

ماده ی هفدهم:

بیشتر از ۲۵ فیصد غیر حاضری در ساعات تطبیقات همان مضمون موجب محرومیت از نمره ی تطبیقات میشود.  

ماده هجدهم:

نمره ی کامیابی برای هر مضمون ۵۵ فیصد می باشد، علاوه بر آن تکمیل ۶۰ فیصد اوسط عمومی در هر سمستر لازمی دانسته می شود. (ضمیمه ی شماره ۶) اوسط نمرات چنین محاسبه میشود: تعداد کریدیت هر مضمون ضرب در نمره ی نهایی مضمون مذکور گردیده و مجموع نمرات مضامین امتحان داده شده تقسیم مجموع تعداد کریدیت های همان مضامین میشود. (ضمیمه ی شماره ۷)  

ماده نزدهم:

ارزیابی مضامین به تفکیک ذیل صورت میگیرد:

 • امتحان نهایی ۶۰ فیصد (ضمیمه ی شماره ۶)
 • امتحان صنفی، کارخانگی و فعالیت های داخل صنف ۲۰ فیصد (ضمیمه ی شماره ۶)
 • تطبیقات ۲۰ فیصد (ضمیمه شماره ۶)
 • در مضامین و کورس هایی که ضرورت به کار عملی یا تطبیقات ندارد، ارزیابی نمرات حداکثر از ۸۰ فیصد محاسبه میگردد.
 • ارزیابی پروژه ی صنفی، کار گرافیکی، ستاژ و تدریس آموزی به صلاحیت مؤسسه های مربوطه می باشد.
 

ماده بیستم:

 • هر گاه محصل در یک و یا چند مضمون که کمتر از نصف کریدیت های همان سمستر باشد، قادر به اخذ نمره کامیابی نگردد در همان مضمون یا مضامین ناکام محسوب گردیده و برای تکمیل مضامین ناکام در رخصتی های بین دو سمستر و یا در سمسترهای بعدی با رعایت تسلسل از امکانات ذیل استفاده گردد:
 • تعقیب کورس چهار الی هشت هفته ای (نظر به تعداد مضامین که در آن نمره کامیابی اخذ ننموده است) و در ختم کورس سپری نمودن امتحان
 • انجام وظیفه سپرده شده از طرف دیپارتمنت برای چهار الی هشت هفته که معادل محتوای کورس باشد و در ختم آمادگی سپری نمودن امتحان
 • پوهنحی با مشوره با دیپارتمنت مربوطه تقسیم اوقات اخذ امتحان محصلین ناکام را ترتیب و بعد از ختم امتحان، دیپارتمنت مربوطه نتایج امتحان را در ظرف یک هفته بصورت رسمی به پوهنحی ارسال مینماید.
۲٫ هر گاه محصل نصف کریدیت های یک سمستر را تکمیل نموده باشد، اوسط نمرات امتحان آن بعد از تکمیل کریدیت های باقی مانده محاسبه میگردد. ۳٫ هر گاه محصل در تمام مضامین امتحان داده شده نمره ی کامیابی گرفته، اما اوسط معینه را پوره نکرده باشد به سمستر بعدی ارتقاء نموده و برایش اخطار داده میشود. ۴٫ هر گاه محصل ناکام یک و یا چند مضمون در صورتی که پنجاه فیصد کریدیت ها را تکمیل نموده باشد (به استثنای مضامین اختیاری و پوهنتون شمول) برای بار دوم نیز در یک مضمون نمره ناکامی اخذ نماید، تنها مضمون ناکام شده را در ختم چهار هفته آمادگی برای بار سوم امتحان داده و در صورت ناکامی بار سوم بصورت دایمی از پوهنحی مربوطه منفک میگردد. برای ناکامان مضامین اختیاری و پوهنتون شمول سمستر یک چانس اضافی دیگر طی حداکثر دو هفته بعد از چانس قبلی داده میشود. ناکام زیادتر از یک مضمون در چانس دوم ناکام همان سمستر تلقی می گردد. ۵٫ هر گاه نتیجه ی امتحان نهایی مضمون از جانب استاد ناتکمیل incomplete راپور داده شده باشد (یک قسمت امتحان چون امتحان صنفی، کارخانگی، تطبیقات و یا امتحانات نهایی را تکمیل نکرده باشد) اوسط مجموعی همان سمستر این محصل تا تکمیل نتیجه ی همان مضمون محاسبه نمی گردد. تکمیل مضمون incomplete راپور داده شده باید تا آغاز سمستر بعدی صورت گیرد.  

ماده ی بیست و یکم:

ناکام، محروم و غایب امتحان در بیشتر از نصف کریدیت های یک سمستر که محصل در آن ثبت نام کرده، ناکام همان سمستر محسوب میگردد. و تنها مضامینی که در آن ناکام مانده است در سال بعدی در عین سمستر تعقیب و اوسط کریدیت های آن از سر جمع مضامین سمستر محاسبه میگردد.  

ماده ی بیست و دوم:

دو مرتبه ناکامی در بیشتر از نصف کریدیت ها در عین سمستر سبب اخراج محصل میشود. (ضمیمه ی شماره ۷)  

ماده ی بیست و سوم:

عدم تکمیل اوسط عمومی سمستر در نوبت اول سبب اخطار و در نوبت دوم در صورتی که در دو سمستر پیهم صورت گرفته باشد، سبب اخراج از تمام دوره ی تحصیل میگردد. هر گاه یک محصل در یک سمستر اخطار دیده باشد و در سمستر بعدی آن قادر به پوره نمودن کریدیت های مطلوب به منظور ارتقاء به سمستر بعدی نشده باشد، محصل به صفت ناکام همان سمستر با حفظ اخطار قبلی میتواند همان سمستر را در سال بعدی تعقیب نماید.  

ماده ی بیست و چهارم:

حداکثر دوره ی تحصیل در پوهنحی های چهار ساله زیادتر از دو سال و در پوهنحی های اضافه تر از چهار سال زیادتر از سه سال از دوره ی معینه شده نمیتواند. محصلانی که پوهنحی مربوطه را در مدت پیش بینی شده در لایحه ختم نکنند، بطور دایمی از پوهنحی مربوطه منفک میگردند.  

ماده بیست پنجم:

تشریح نمرات کامیابی از A الی D قرار ذیل می باشد:
 • (۱۰۰ – ۹۰) .A
 • (۸۹ – ۸۰) .B
 • (۷۹ – ۷۰) .C
 • (۶۹ – ۵۵)…D
نمرات کمتر از ۵۵ ناکام محسوب گردیده و به حرف F نشان داده میشود. (ضمیمه ی شماره ۹)  

ماده ی بیست و ششم:

محصلان پر تلاش و لایق در صورت پوره نموده کریدیت های معینه ی یک دوره ی تحصیلی میتوانند قبل از دوره ی معینه فارغ گردند.  

ماده ی بیست و هفتم:

در مورد موضوعاتی که در این لایحه پیش بینی نشده باشد، تصمیم شورای علمی پوهنتون مربوطه بعد از تأیید مقام وزارت تحصیلات عالی اجرا شده میتواند.  

طرزالعمل امتحانات

این طرزالعمل در سه بخش و به منظور بهبود کیفیت و نحوه برگزاری امتحانات تهیه شده است. این طرزالعمل مکلفیت های اداره، استاد و دانشجو را در قبال روند امتحانات پایان سمستر و در پیوند با یکدیگر بیان میکند. این طرزالعمل به اساس لوایح و مقررات وزرات محترم تحصیلات عالی و به تاسی از فیصله های شورا علمی مورخ ۱۶/۰۸/۱۳۹۲پوهنتون جامی تهیه و تنظیم شده است.  

مکلفیت های اداره:

 • از آن‌جایکه سمستر تحصیلی این دانشگاه با تکمیل ۱۶ هفته درسی به پایه اکمال میرسد، ادراه دانشگاه مکلف است تا امتحانات پایان سمستر را درزمان آن آغاز نماید.
 • امتحانات درسه تایم صبح، بعد از ظهر، و عصر برگزار میگردد.
 • مدت امتحان نظر به مضمون بین ۴۰-۸۰ دقیقه میباشد.
 • مطابق لوایح وزارت محترم تحصیلات عالی روند امتحان باید بیشتر از سه هفته زمان را در بر نگیرد.
 • کمیته امتحانات مکلف است نتایج عمومی امتحانات را ده روز بعد ازبرگزاری آخرین امتحان اعلان نماید. (این روند باابتکار مؤسسۀ تحصیلات عالی جامی تسریع گردیده ودو روز بعد از آخرین امتحان، مجموعۀ نتایج امتحانات به سایت دانشگاه بارگذاری میشود.)
 • کمیته امتحانات مکلف است بعد از اعلان نتایج درمدت ۳ روز به بازدید پارچه های دانشجویانی بپردازد که خواهان بازبینی پارچه های امتحان شده اند .
 • تائید لیست محرومین و تطبیق آن با حاضری های صنوف.
 • اخذ امتحان در روز وموعد معین تنظیم گردیده بدون عذر معقول قابل تغییر نمی باشد.
 • درصورتیکه امتحان بصورت تقریری از جانب شورای علمی تصویب شده باشد باید سه نفر ممتحن از اساتید مؤسسه امتحان مذکور اخذ نمایند.
 

مکلفیت های استاد:

 • ختم درس مضمون مربوطه و ارایه توضیحات لازم جهت حل مشکلات محصلین قبل از امتحان.
 • دریافت پروژه ها و تمام نتایج کاری های عملی (لابراتورای) محصلین و درج نمره آن در شقه نمرات و تسلیمی (نسخه کمپیوتری) آن به کتابخانه.
 • تنظیم نهایی و تسلیمی حاضری به مؤسسه مربوطه..
 • تشخیص دانشجویان محروم و درج نام آنان در فورمه مربوطه.
 • تهیه سوالات امتحان طبق لایحه امتحانات (تشریحی، ت‌ستی، جواب کوتاه، صحیح و غلط، خانه خالی…)
 • سپردن سوالات امتحان در روز قبل از برگزاری امتحان مضمون به کمیته امتحان.
 • نظارت بر جریان تکثیر سوالات و حصول اطمینان از مهر و موم شدن آن و نگهداری در جای امن و محفوظ.
 • نمرده دادن پارچه های امتحان ظرف مدت سه روز و تسلیم نمودن آن به کمیته امتحانات.
 • سپردن کلید حل سوالات به کمیته امتحانات همزمان با سپردن پارچه های نمره داده شده.
 

مکلفیت های دانشجو:

 • اخذ کارت ورود به امتحانات از مدیریت مالی دانشگاه.
 • حضور در محل برگزاری امتحان در راس ساعت تعیین شده.
 • هرگونه تأخیر در امتحان از سوی دانشجویان غیر قابل قبول بوده و منجر به غیرحاضری و محرومیت از امتحان میگردد.
 • کمیته امتحانات میتواند پس از تشخیص عذر موجه در مورد شمول یا عدم شمول که صرفا با ۱۵ دقیقه تاخیر به امتحان حضور یافته تصمیم بگیرد.
 • دانشجو قبل از وقت تعیین شده حق ورود به محل امتحان را ندارد.
 • دانشجو از آوردن هر نوع ورق، چپتر، کتاب، و سایر وسایل در محل امتحان جداً خود داری کند.
 • دانشجو قبل ورود به محل امتحان باید مبایل خویش را خاموش کرده و به هیچ عنوان در جریان امتحان از آن استفاده ننماید. در صورت استفاده، نقل شمرده شده و منجر به ناکامی محصل در آن مضمون میگردد.
 • مطابق ماده “۲۱ لایحه امتحانات” “ارتکاب به نقل، تشبث شفاهی، یا تحریری به نقل، تبدیل پارچه در امتحان، انتقال کتب، اوراق و یا داشته های غیر مجاز و سایر تشبثات، مغایر نظم امتحان بوده و در همان مضمون مستوجب نمره صفر (۰) میگردد.”
 • دانشجو مکلف است به مجرد دریافت پارچه امتحان، نام، نام پدر، نام مضمون، صنف و گروپ صنفی و نام مؤسسه مربوطه صرفاً در ورق کتینگ امتحان درج نماید و از نوشتن هرگونه نام و یا نشانی در پارچه امتحان جداً خود داری کند، در غیر آن، مستوجب نمره صفر (۰) میگردد.
 

برنامه های ارتقا ظرفیت برای محصلان:

 1. تدوير سيمينار سيستم كريدت در خلال سمستر اول.
 2. برگزاري سيمينار روش تحقيق در سمستر ششم.
 3. راه اندازي کورس های رایگان آموزش زبان،کامیپوتر و انترنت .
 4. راه اندازی فعالیت های فرهنگی دانشجویی و چاپ نشریه دانشجویی.
 5. تدوير ميز گرد هاي علمي و تخصصي با شركت صاحب نظران طراز اول و با حضور محصلان.
 6. داير نمودن وركشاپ ها و سمينارها با توجه به موضوعات علمي و تحقيقي روز، در حد امكان.
 7. تلاش برای جذب بورسیه های خارج از کشور و تخصیص آن برای محصلان ممتاز برای تحصیلات تکمیلی ماستری و دکترا.
 8. توسعه روابط علمی پژوهشی دانشگاهی با سایر دانشگاه ها و برقراری رابطه توأمیت با نهادهای اکادمیک همانند خود در خارج از کشور
 9. راه اندازی سیرهای علمی.
به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار