کمیته امتحانات

معرفی کمیته امتحانات


از آنجایکه امروزه امتحانات یکی از روش های مهم برای ارزیابی درجه کسب دانش و سویه آموزش مهارت های علمی و نظری محصلان در یک دوره معین تحصیلی است، دانشمندان بر این باوراند که برای کسب نتایج مطلوب از پروسه آموزش ایجاب می نماید تا امتحانات به طور عادلانه، شفاف و مطابق معیار های علمی که جوابگوی اقتضای زمان باشد عیار گردد. پوهنتون جامی با درک این امر مهم و اساسی و به تاسی از طرز العمل واحد امتحانات سمستر و وسط سمستر در نهاد های تحصلات عالی اقدام به ایجاد یک کمیته امتحانات هدفمند در سطح پوهنتون نموده تا در کنار سایر ادارات مربوطه به اهداف اساسی پوهننتون که همانا برگزاری شفاف و عادلانه امتحانات، نظارت دقیق از آن و همچنان اعلان نتایج امتحانات در سطح پوهنتون می باشد نایل آید.

وظایف کمیته امتحانات


کمیته امتحانات وظایف ذیل را جهت برآورده شدن اهداف پوهنتون به پیش می برد:

 1. ترتیب و تنظیم تقسیم اوقات امتحانات نیمه سمستر و پایان سمستر به همکاری تمام پوهنحئی ها
 2. ثبت و نگهداری کاپی سوالات امتحان و کلید جوابات به صورت محرمانه (سافت، هارد).
 3. اخذ شقه های امتحان از اساتید با امضاء
 4. دریافت حاضری های محصلین در آخر هر سمستر و تفکیک محصلین کیفیتی( محروم و غیرحاضر و….)
 5. اعلان نتایج هر سمستر به موقع معینه مطابق به تقویم اکادمیک به همکاری دانشکده ها.
 6. ثبت نمرات دانشجویان مهمان و انتقالی.
 7. تهیه گزارش نتایج سمستر وار حداقل ده روز بعد از آخرین امتحان چانس و ارسال آن به مراجع زیربط( معاونیت محصلان، معاونیت علمی و ریاست پوهنتون)
 8. برگزاری و نظارت درست از جریان امتحانات.
 9. رسیدگی به مشکلات محصلان در امور مربوط به نمرات و نتایج.
 10. تهیه گزارش منظم سمستر وار به شورای علمی و بخش های مربوط.
 11. اجرای امور مربوط به کانکور( پذیرش، آی دی نمبر کانکور، تهیه سوالات کانکور، برگزاری کانکور و اعلان نتایج کانکور)
 12. بررسی و نظارت از روند پارچه کشی و درخواست تجدید نظر بر اساس لست ارسال شده از معاونیت امور محصلان.
 13. ثبت و نگهداری حاضری محصلان شامل امتحان.
 14. ثبت و نگهداری حاضری اساتید ممتحن و اساتید ممیز در امتحان و امضاء حاضری ها توسط ممتحن و ممیزین.
 15. محرم نگهداشتن اسناد و مکاتیب و اطلاعات دانشگاه در حین انجام وظیفه و بعد از ختم وظیفه.
 16. اجرای سایر موارد که مطابق مقرره و لوایح وزارت محترم تحصیلات عالی ، فیصله شورای علمی و ریاست پوهنتون جامی به کمیته تعلق میگیرد.

اعضای کمیته

سید شفیع سادات اعضای کمیته امتحانات, اعضای کمیته ها
ماستر 0799434212
رییس کمیته sh.sadat@jami.edu.af
سمیه قادری اعضای کمیته امتحانات, اعضای کمیته ها
لیسانس 0798208262
عضو کمیته S.qaderi@jami.edu.af
نصیراحمد فرهمند اعضای کمیته امتحانات, اعضای کمیته ها, بدون بخش
ماستر 0794793040
عضو کمیته n.frahmand@jami.edu.af
محمد شفیق یوسفی اعضای کمیته امتحانات, اعضای کمیته ها
ماستر 0796650337
عضو کمیته s.yousufi@jami.edu.af
سید جمال الدین هروی اعضای کمیته امتحانات, اعضای کمیته ها
دوکتور 0792037321
عضو کمیته aftab350@gmail.com
محمد طارق وامق اعضای کمیته امتحانات, اعضای کمیته ها
ماستر 0799030334
عضو کمیته t.wamiq@jami.edu.af
جمیله فاضلی اعضای کمیته امتحانات, اعضای کمیته ها
لیسانس 0792788091
عضو کمیته
عثمان ایوبی اعضای کمیته امتحانات, اعضای کمیته ها
ماستر کامپیوتر ساینس 0799160115
عضو کمیته o.ayubi@jami.edu.af
محمد اعلم عالمی اعضای کمیته امتحانات, اعضای کمیته ها
دوکتور 0794042123
عضو کمیته m.alami@jami.adu.af

فعالیت ها و دست آورد های کمیته

کمیته امتحانات جلسات عادی و فوق العاده خود را عندالضروت به خاطر اجرای امور بهتر برگذار می کند. ریاست و نظارت از جریان امتحانات به منظور ایجاد نظم و شفاف سازی از امور امتحانات یکی دیگر از فعالیت های مهم این کمیته می باشد.همچنان اعلان نتایج کانکور و نتایج امتحانات سمستر وار از طریق سایت پوهنتون جامی یکی از دست آورد های مهم در عرصه ایجاد سهولت برای محصلان جهت دسترسی سریع به نتایج است.