کمیته تقرر و انفکاک

معرفی


کارمندان سرمایه های معنوی و با ارزش هر سازمان اند. به منظور استخدام شایسته ترین کادر ها، کمیته تقرر، ترفیع و انفکاک در چوکات دانشگاه جامی ایجاد گردیده است.
این کمیته وظیفه دارد تا بر مبنای طرزالعمل استخدام، برای بست های خالی، کارمندان متخصص و مسلکی را استخدام نموده و بر مبنای ارزیابی های سالانه پرسونل، تصامیم معقول در مورد ترفیع، تنزیل و یا انفکاک آنها اتخاذ نماید.
در پهلوی موضوعات مربوط به تقرر و انفکاک، ارتقای ظرفیت کاری کارمندان نیز یکی از موضوعات مورد علاقه این کمیته میباشد و بر اساس پلان کاری، نیاز سنجی آموزشی را مد نظر داشته و بر حسب ضرورت کارمندان، برنامه های ارتقای ظرفیت علمی و مسلکی را روی دست میگیرد.

وظایف کمیته


۱٫ ترتیب پلان های کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده اداره.
۲٫ رهبری و مدیریت کارکنان تحت اثر به منظور تحقق اهداف پلان شده.
۳٫ ارائه مشوره های مسلکی و تخصصی به اداره مربوط در رابطه به جلب، جذب و نیروی بشری مربوط به استخدام جهت پیشبرد بهتر امور مربوطه.
۴٫ طرح رهنمودها جهت تطبیق هر چه بهتر پالیسی ها در بخش استخدام.
۵٫ استخدام جدیدالتقرر در اداره مربوط بر اساس اهلیت و شایستگی بدون تبعیض و طور شفاف از طریق رقابت آزاد.
۶٫ مرور و تائید مسوده اعلانات بست های خالی قبل از اعلان و اقدامات برای نشر گسترده آن از طریق رسانه های مختلف به منظور اجرای امور بعدی.
۷٫ مراقبت و کنترول از ترتیب و ارائه پیشنهاد به مقام ریاست درمورد پروسه استخدام، تبدیلی، انفکاک، انفصال،تقاعد و تقرر مجدد کارکنان اداره به منظور اجراآت بعدی.
۸٫ کنترول و ارزیابی از کیفیت اجراآت کارکنان تحت اثر به منظور اتخاذ تدابیر بعدی و ارتقای بازدهی کاری.
۹٫ طرح پالیسی های آموزشی و تحقیقاتی برای استادان و محصلان به منظور تطبیق معیار های تعیین شده و بهبود امور.
۱۰٫ نظارت و رهنمایی استادان در رابطه به تقرر، انفکاک و ترفیعات علمی استادان.
۱۱٫ محرم نگهداشتن اسناد و مكاتيب واطلاعات دانشگاه در حین انجام وظیفه و بعدازختم وظیفه.
۱۲٫ اجرای سایر وظایفی که از طرف هیئت رهبری پوهنتون مطابق به قوانین، مقرره ها، اهداف و خط مشی اداره سپرده مشود.

اعضای کمیته


نصیراحمد فرهمند اعضای کمیته تقرر و انفکاک, اعضای کمیته ها
ماستر 0794793040
رییس کمیته n.frahmand@jami.edu.af
محمد ایوبی اعضای کمیته تقرر و انفکاک, اعضای کمیته ها
ماستر 0799184472
عضو کمیته m.ayubi@jami.edu.af
شمس الحق فضل اعضای کمیته تقرر و انفکاک, اعضای کمیته ها
لیسانس 0796606868
عضو کمیته شمس الحق فضل
عثمان ایوبی اعضای کمیته تقرر و انفکاک, اعضای کمیته ها
ماستر 0799160115
عضو کمیته o.ayubi@jami.edu.af
زینب رحیمیان اعضای کمیته تقرر و انفکاک, اعضای کمیته ها
لیسانس 0790858512
عضو کمیته z.rahimia@jami.edu.af

فعالیت ها و دست آورد های کمیته

کمیته تقرر بعد از اعلان بست های خالی در دانشگاه جامی،ذوات آتی در بست های زیر انتخاب و مقرر نمود:
1- محترم دوکتور عبدالرحمن شیرزاد به حیث مشاور پوهنتون در بخش تکنالوژی معلوماتی ( خارج از وقت رسمی )
2- محترم داکتر بشیر احمد بارکزی به صفت مشاور دانشگاه در امور دانشکده طب معالجوی ( خارج از وقت رسمی )
3- محترم انجینیر غلام رسول سروری به حیث رئیس دانشکده انجینیری
4- محترم غلام حضرت قاسمی به حیث رئیس دانشکده زراعت و اگرانومی
5- محترم عنایت الله عمری به صفت استاد دانشکده طب معالجوی
6- محترم عبدالبصیر صمیم به صفت استاد دانشکده طب معالجوی
7- محترم محمد داود رقیب به صفت استاد زبان انگلیسی
8- محترم علی احمد ستاری به حیث مدیر انکشاف مسلکی
9- محترم معروف شیرزاد به حیث مدیر تدریسی دانشکده انجینیری
10- محترمه جمیله فاضلی کارمند کمیته امتحانات
11- محترمه سمیه قادری کارمند کمیته امتحانات
12- محترمه آرزو غفوری کارمند کمیته امتحانات
13- محترم محمد حمید فیضی کارمند پذیرش