برنامه های راهبردی پوهنتون

پلان استراتیژیک پوهنتون جامی در جلسۀ مؤرخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ طی نمبر پروتوکل «۲» مورد تأیید اعضاء کمیتۀ پلان استراتیژیک قرار گرفت و پس از ارسال آن به وزارت محترم تحصیلات عالی و کسب پیشنهادات اصلاحی‌شان، در جلسۀ مؤرخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ طی نمبر پروتوکل «۶» کمیتۀ پلان استراتیژیک پوهنتون جامی و پروتوکل شماره «۶» مؤرخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ شورای علمی مؤرد تعدیل و تأیید قرار گرفت.

باورمندیم که پلان پنج سالۀ راهبردی دانشگاه جامی کامل و دقیق بوده و بعد از نشر، دانشجویان و سایر ذی‌نفعان عزیز می‌توانند از تمام برنامه‌ها و پلان های انکشافی آینده دانشگاه اطلاع حاصل نمایند.

 

به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار