نتایج امتحان کانکور

ای دی نمبر (ID) اسم اسم پدر ولدیت ولایت   لیسه/ مکتب سال فراغت نمره کانکور نتایج امتحان پوهنحی انتخابی
۱ ۹۰۹۵ فهیم حاجی محمد قاسم حاجی محمد نعیم هرات هرات لیسه افغان ترک ۱۳۹۷ ۱۹۲ کامیاب اقتصاد
۲ ۹۰۹۶ عبدالرحیم عبدالقادر حاجی لعل محمد غور هرات انستیتوت مسلکی زراعت ۱۳۹۴ ۷۱ کامیاب زراعت
۳ ۹۱۰۰ شهرام احمد شفیق عبدالقیوم هرات هرات لیسه انقلاب ۱۳۹۸ ۱۵۸ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۴ ۹۱۰۱ معروف حسن محمد رحیم هرات هرات لیسه انقلاب ۱۳۹۶ ۱۹۴ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۵ ۹۱۰۲ شکیلا حاجی محمد محسن غوث الدین خان غور هرات نسوان کمنج ۱۳۹۴ ۱۱۶ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۶ ۹۱۰۶ خاطره نامه خواجه حبیب الله خواجه امین الله هرات هرات دارالعلوم عالی غیاثیه ۱۳۹۶ ۱۳۸ کامیاب شرعیات
۷ ۹۱۰۷ فرید عبدالکریم محمد موسی هرات هرات ذکور مرکز ۱۳۹۷ ۱۳۸ کامیاب اقتصاد
۸ ۹۱۱۵ محمد عبدالغفور عبدالقدیر فراه هرات ذکور حضرت عمر فاروق ۱۳۹۸ ۱۶۴ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۹ ۹۱۱۸ محمد الله جلیل احمد عبدالمجید هرات هرات ذکور فتح ۱۳۹۸ ۱۸۲ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۱۰ ۹۱۲۰ فرید فضل الربی عبدالاحد کاپیسا هرات لیسه سلجوقی ۱۳۹۵ ۱۵۶ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۱۱ ۹۱۲۵ امید خلیل احمد عبدالقدیر هرات هرات ذکور سردار محمد داود خان ۱۳۹۸ ۱۱۴ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۱۲ ۹۱۲۶ احمد الله امان الله احمد فراه هرات خصوصی خراسان ۱۳۹۶ ۱۵۸ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۱۳ ۹۱۳۱ صفی الله عبدالوهاب عبدالغفار هرات هرات سواد حیاتی ۱۳۹۶ ۱۵۶ کامیاب انجینیری
۱۴ ۹۱۳۳ محمد یعقوب میر احمد خان محمد هرات هرات استاد فکری سلجوقی ۱۳۹۵ ۱۳۴ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۱۵ ۹۱۳۵ محمد صادق محمد ظاهر علی محمد هرات هرات ذکور فتح ۱۳۹۱ ۱۷۲ کامیاب انجینیری
۱۶ ۹۱۳۸ برکت الله اسدالله نصرالله هرات هرات فکری سلجوقی ۱۳۹۸ ۱۱۶ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۱۷ ۹۱۴۱ خاطون عبدالغنی محمد شریف فراه هرات انستیتوت حسابداری ۱۳۹۳ ۶۷ کامیاب اقتصاد
۱۸ ۹۱۴۲ محمد عارف محمد شریف محمد عظیم بادغیس هرات کمال الدین بهزاد ۱۳۹۸ ۱۵۸ کامیاب انجینیری
۱۹ ۹۱۴۴ سپیده نامه سید حضرت شاه سید سلطان شاه هرات هرات انستیتوت حسابداری ۱۳۹۶ ۷۲ کامیاب اقتصاد
۲۰ ۹۱۴۷ نبیلا امیر شاه حاجی فیض احمد هرات هرات ملکه جلالی ۱۳۹۳ ۱۳۶ کامیاب شرعیات
۲۱ ۹۱۵۰ سید مصطفی سید محمد شریف آقا محمد خان هرات هرات جوانان خلاق ۱۳۹۸ ۱۴۰ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۲۲ ۹۱۵۳ پریسا حاجی فیض محمد حاجی امیر محمد هرات هرات نسوان حضرت عمر فاروق ۱۳۹۸ ۱۲۸ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۲۳ ۹۱۵۴ محمد هارون محمد یوسف امان الله لوگر هرات طاهر فوشنجی ۱۳۹۸ ۱۷۸ کامیاب انجینیری
۲۴ ۹۱۵۵ شکیبا شیر آقا فیض محمد هرات هرات لیسه مهری ۱۳۸۸ ۱۷۶ کامیاب اقتصاد
۲۵ ۹۱۵۶ میر احمد گل احمد زعفران هرات هرات لیسه سیفی ۱۳۹۵ ۱۴۴ کامیاب اقتصاد
۲۶ ۹۱۵۸ عزیزه سید جمال الدین سید عبدالرحیم هرات هرات خصوصی هیواد ۱۳۹۷ ۱۱۰ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۲۷ ۹۱۶۷ عارف محمد یوسف کندل هرات هرات لیسه ذکور سیفی ۱۳۹۵ ۱۴۲ کامیاب اقتصاد
۲۸ ۹۱۶۸ احمد فواد غلام صدیق غلام حیدر هرات هرات خواجه محمد تاکی ۱۳۹۶ ۱۸۰ کامیاب انجینیری
۲۹ ۹۱۶۹ نواب غلام محبوب غلام رسول هرات هرات لیسه سلطان ۱۳۹۳ ۱۲۴ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۳۰ ۹۱۷۳ سید محبوب شاه سید نور شاه سید امیر هرات هرات لیسه سیفی هروی ۱۳۹۸ ۱۶۰ کامیاب اقتصاد
۳۱ ۹۱۷۴ ارغوان عبدالقادر یار محمد هرات هرات گوهر شاد ۱۳۹۳ ۱۱۲ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۳۲ ۹۱۷۶ سید جاوید سید عبدالله سید احمد هرات هرات عالی ذکور فتح ۱۳۹۴ ۱۵۲ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۳۳ ۹۱۷۷ سید ایوب سید عبدالله سید عبدالحمید هرات هرات عالی ذکور فتح ۱۳۹۶ ۱۲۰ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۳۴ ۹۱۷۹ نجیب الله سلطان احمد حاجی ورق هرات هرات ذکور گندم منه ۱۳۹۷ ۱۵۸ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۳۵ ۹۱۸۳ محمد رحیم فیض الدین غوی الدین هرات هرات لیسه انقلاب ۱۳۹۳ ۱۸۶ کامیاب اقتصاد
۳۶ ۹۱۸۸ سوسن خسرو غلام سرور هرات هرات عصر نوین ۱۳۹۷ ۱۱۰ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۳۷ ۹۱۹۳ غزال عبدالکریم محمد آ جان ننگرهار هرات عصر نوین ۱۳۹۷ ۱۶۴ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۳۸ ۹۱۹۶ احمد خالد عبدالروف ملا رحمن هرات هرات لیسه دادشان ۱۳۷۹ ۱۶۸ کامیاب شرعیات
۳۹ ۹۱۹۷ بهناز زلمی محب الله هرات هرات نسوان رازی ۱۳۹۷ ۱۱۴ کامیاب شرعیات
۴۰ ۹۱۹۹ محمد یونس خواجه ضیا الحق خواجه محمد عثمان هرات هرات خصوصی التوحید جهان ۱۳۹۸ ۱۱۸ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۴۱ ۹۲۰۰ حمیدالله حبیب الله یار محمد هرات هرات شپی نسوان جوزجان ۱۳۸۳ ۱۱۸ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۴۲ ۹۲۰۱ سونم فیروز احمد نصر الدین هرات هرات ملکه جلالی ۱۳۹۷ ۱۱۰ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۴۳ ۹۲۰۲ معروف محمد حنیف محمد اعظم هرات هرات عبدالعلی شاه توخی ۱۳۹۸ ۱۳۰ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۴۴ ۹۲۰۳ ارغوان عبدالجلیل عبدالمنان هرات هرات نسوان تجربوی ۱۳۹۵ ۱۸۶ کامیاب شرعیات
۴۵ ۹۲۰۷ مژده گل محمد عیدی محمد هرات هرات لیسه تجربوی ۱۳۸۴ ۱۴۲ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۴۶ ۹۲۱۳ جمیل شاه محمد دوست محمد هرات هرات دارالعلوم غیاثیه ۱۳۹۸ ۱۲۶ کامیاب شرعیات
۴۷ ۹۲۱۴ احمد خسرو عبدالباقی محمد صدیق هرات هرات عالی تجربوی ۱۳۹۰ ۱۸۴ کامیاب انجینیری
۴۸ ۹۲۱۵ جمیل احمد قیوم میرزا غوث الدین هرات هرات انستیتوت تخنیک ۱۳۹۸ ۶۵ کامیاب انجینیری
۴۹ ۹۲۱۹ احسان الله بشیر احمد عبدالغفار هرات هرات عالی آریانا ۱۳۹۸ ۱۷۰ کامیاب اقتصاد
۵۰ ۹۲۲۰ جواد محمد عمر سر بلند هرات هرات امیر علی شیر نوایی ۱۳۹۷ ۱۷۸ کامیاب اقتصاد
۵۱ ۹۲۲۱ سید عبدالقیوم آقا سید پادشاه آقا سید گلاب شاه هرات هرات لیسه فشکان ۱۳۹۳ ۱۵۲ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۵۲ ۹۲۲۲ جلیل احمد بصیر احمد جمعه هرات هرات لیسه امام شش نور ۱۳۹۱ ۱۷۲ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۵۳ ۹۲۲۴ عبدالناصر غلام فاروق میر فیروز هرات هرات سلطان غیاث الدین غوری ۱۳۸۵ ۱۱۴ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۵۴ ۹۲۲۵ فايقه غلام رسول حافظجی سکندر هرات هرات لیسه خصوصی هیواد ۱۳۹۷ ۱۵۸ کامیاب اقتصاد
۵۵ ۹۲۲۶ محیب الدین معراج الدین سراج الدین بادغیس هرات حنظله بادغیسی ۱۳۹۸ ۱۵۸ کامیاب انجینیری
۵۶ ۹۲۲۸ راشد عبدالقیوم عبدالوهاب هرات هرات لیسه سلطان ۱۳۹۶ ۲۰۸ کامیاب انجینیری
۵۷ ۹۲۳۰ معروف حاجی محمد داود وزیرخان هرات هرات امیرعلی شیر نوائی ۱۳۸۷ ۱۲۶ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۵۸ ۹۲۳۱ محمد عارف عبدالولی شاه محمود هرات هرات خصوصی هیواد ۱۳۹۴ ۱۹۰ کامیاب انجینیری
۵۹ ۹۲۳۲ محمد عارف محمد کریم محمد انور هرات هرات لبیسه التوحید جهان ۱۳۹۸ ۱۲۰ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۶۰ ۹۲۳۵ فرزاد علی احمد محمد افضل هرات هرات لیسه مولانا هاتفی ۱۳۹۶ ۱۶۶ کامیاب شرعیات
۶۱ ۹۲۳۷ حسینا سید عبدالکریم سید عبدالفغار هرات هرات لیسه خصوصی تکاپو ۱۳۹۸ ۱۱۰ کامیاب شرعیات
۶۲ ۹۲۳۸ محمد شجاع محمد شعیب محمد یعقوب هرات هرات لیسه سلطان ۱۳۹۷ ۱۳۶ کامیاب اقتصاد
۶۳ ۹۲۴۲ مصطفی محمد قاسم محمد ایوب هرات هرات اسلام قلعه ۱۳۹۷ ۱۴۲ کامیاب اقتصاد
۶۴ ۹۲۴۴ عزیز الله عبدالغفور حاجی دادالله هرات هرات ذکور ترغندی ۱۳۹۷ ۱۳۴ کامیاب اقتصاد
۶۵ ۹۲۴۵ محمد یونس حاجی عبدالستار حاجی عبدالوهاب هرات هرات ذکور ترغندی ۱۳۹۷ ۱۳۴ کامیاب اقتصاد
۶۶ ۹۲۴۷ عبدالفتاح محمد عزیز حاجی محمد نعیم غور هرات انستیتوت معاون انجینیری کاپسیا ۱۳۹۷ ۶۲ کامیاب انجینیری
۶۷ ۹۲۴۹ محمد باقر حاجی محمد صادق حاجی حفیظ الله هرات هرات مولانا عبدالرحمن جامی ۱۳۹۶ ۱۸۰ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۶۸ ۹۲۵۰ سینا غلام سخی عبدالفتاح هرات هرات نسوان رازی ۱۳۹۷ ۱۸۸ کامیاب شرعیات
۶۹ ۹۲۵۵ سهراب جان محمد شاه محمد هرات هرات سردار محمد داود خان ۱۳۹۷ ۱۱۴ کامیاب اقتصاد
۷۰ ۹۲۵۶ غلام فاروق غلام مودود حاجی محمد حلیم هرات هرات لیسه مرکز پشتون زرغون ۱۳۹۳ ۱۴۴ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۷۱ ۹۲۵۸ فریبا عبدالقدوس غوث الدین خان هرات هرات ناگهان ۱۳۹۱ ۱۵۸ کامیاب اقتصاد
۷۲ ۹۲۵۹ مریم حبیب الله محمد درویش هرات هرات نوین سفلی ۱۳۹۶ ۱۶۶ کامیاب انجینیری
۷۳ ۹۲۶۱ علیرضا محمد رفیق یار محمد هرات هرات ذکور سیفی هروی ۱۳۹۷ ۲۱۲ کامیاب انجینیری
۷۴ ۹۲۶۵ محمد ارشاد احمد محد شیرین هرات هرات لیسه سیفی هروی ۱۳۹۸ ۱۶۲ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۷۵ ۹۲۶۶ زبیر احمد محمد شیرین هرات هرات لیسه سیفی هروی ۱۳۹۸ ۱۵۰ کامیاب اقتصاد
۷۶ ۹۲۷۲ محمد رفیع سلطان احمد عبدالسلام هرات هرات لیسه سیفی ۱۳۸۸ ۲۱۲ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۷۷ ۹۲۷۳ عزت الله عبدالله عبدالستار هرات هرات لیسه خصوصی خراسان ۱۳۹۸ ۱۱۶ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۷۸ ۹۲۷۶ نوید احمد عبدالوحید عبدالواحد هرات هرات لیسه سالار ۱۳۹۸ ۱۸۴ کامیاب انجینیری
۷۹ ۹۲۷۹ محمد هارون خواجه محمد عثمان خواجه محمد صدیق هرات هرات لیسه خصوصی رضوی ۱۳۹۶ ۲۲۶ کامیاب شرعیات
۸۰ ۹۲۸۳ شیر احمد حاجی گل محمد حاجی ظریف هرات هرات عبدالواسع جبلی ۱۳۹۸ ۱۹۲ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۸۱ ۹۲۸۶ محمد رفیع نور احمد غلام محمد هرات هرات فرخی ۱۳۹۷ ۱۴۶ کامیاب اقتصاد
۸۲ ۹۲۸۸ پرویز حاجی غلام محی الدین حاجی شیر گل فراه هرات طلوع سعادت ۱۳۹۸ ۱۲۴ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۸۳ ۹۲۸۹ سامعه احمد شاه حمید الله بادغیس هرات کارته امین ۱۳۹۸ ۱۳۶ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۸۴ ۹۲۹۴ معید الحق حاجی محمد نعیم حاجی محمد امین هرات هرات امیر علی شیر نوایی ۱۳۹۴ ۱۴۰ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۸۵ ۹۳۰۰ معروف حاجی علی احمد حاجی شاه محمد هرات هرات لیسه خصوصی سالار ۱۳۹۸ ۱۱۶ کامیاب اقتصاد
۸۶ ۹۳۰۲ فرحناز عبدالغنی عبدالحمید هرات هرات لیسه خصوصی طاهر فوشنجی ۱۳۹۸ ۱۶۸ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۸۷ ۹۳۰۳ سید ابراهیم محمدشاه سلطان احمد هرات هرات خواجه محمد تاکی ۱۳۹۶ ۱۷۰ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۸۸ ۹۳۰۷ احمدشاه پور احمد احسان میرزا غلام حیدر هرات هرات تجربوی ۱۳۹۵ ۱۷۶ کامیاب اقتصاد
۸۹ ۹۳۰۹ میلاد احمد محمدرحیم نیمروز هرات طلوع سعادت ۱۳۹۸ ۱۲۸ کامیاب اقتصاد
۹۰ ۹۳۱۰ سید ادریس سیدعبدالرحیم حاجی سیدیعقوب هرات هرات تجربوی ۱۳۹۸ ۱۴۶ کامیاب اقتصاد
۹۱ ۹۳۱۴ امیرسلیمان محمد همایون عبدالرازق هرات هرات افقان ترک ۱۳۹۸ ۲۰۸ کامیاب انجینیری
۹۲ ۹۳۱۵ الناز غلام صدیق غلام غوث هرات هرات مهری هروی ۱۳۹۵ ۱۴۲ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۹۳ ۹۳۲۰ سیداحمدرفیع حاجی سیداکبر حاجی سیدعبدالباقی هرات هرات هیواد ۱۳۹۳ ۱۹۶ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۹۴ ۹۳۲۱ شهیره محمدسعیدخان عبدالحکیم هرات هرات امیرعلی شیر نوائی ۱۳۸۹ ۱۷۶ کامیاب اقتصاد
۹۵ ۹۳۲۲ غلام مودود غلام رسول محمد بادغیس بادغیس بویه شمشمنی ۱۳۹۸ ۱۱۰ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۹۶ ۹۳۲۵ دیوه محمدنذیر محمدعظیم لغمان هرات چهار باغ ۱۳۹۴ ۱۶۸ کامیاب شرعیات
۹۷ ۹۳۲۶ امین االله حبیب الله محمدعظیم هرات هرات هیواد ۱۳۹۷ ۱۶۴ کامیاب اقتصاد
۹۸ ۹۳۲۸ جان آقا سیدنظام الدین میرزا صادق هرات هرات شهید مهدی ۱۳۸۳ ۱۴۸ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۹۹ ۹۳۲۹ سید رضا سید مبین شاه محمد میدن وردک هرات هیواد ۱۳۹۷ ۲۲۲ کامیاب اقتصاد
۱۰۰ ۹۳۳۱ رحمت االله غلام علی دادی دایکندی هرات شلکده ۱۱۳۹۲ ۱۶۶ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۱۰۱ ۹۳۳۲ مراد عبدالواحد غلام محمد فراه هرات انقلاب اسلامی ۱۳۹۸ ۱۳۸ کامیاب اقتصاد
۱۰۲ ۹۳۳۳ شبنم فقیراحمد عبدالسلام هرات هرات مهری هروی ۱۳۹۷ ۱۱۰ کامیاب شرعیات
۱۰۳ ۹۳۳۵ محمد ابوبکر احمد غور هرات فاسک ۱۱۳۹۸ ۲۳۸ کامیاب اقتصاد
۱۰۴ ۹۳۳۶ امید حاجی احمد ضیاء حاجی اختر محمد فراه هرات توحید ۱۳۹۷ ۲۰۲ کامیاب اقتصاد
۱۰۵ ۹۳۳۷ محمد ایوب جمهور محمد حیدر هرات هرات نداخان ۱۳۹۸ ۱۳۰ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۱۰۶ ۹۳۳۸ محمد محمدعمر محمدعثمان غور هرات تشرقی ۱۳۹۸ ۱۵۰ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۱۰۷ ۹۳۳۹ احمدجاوید محمد اشرف محمدافضل هلمند هرات شبانه هلمند ۱۳۹۷ ۱۸۰ کامیاب اقتصاد
۱۰۸ ۹۳۴۱ یلدا امین الله جهانگیر هرات هرات حوض کرباس ۱۳۹۸ ۱۶۶ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۱۰۹ ۹۳۴۲ اسماعیل عبدالوهاب تاج محمد هرات هرات شیندند ۱۳۹۶ ۱۴۸ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۱۱۰ ۹۳۴۵ میلاد عبدالبصیر سراج الدین کاپیسا هرات اتقلاب اسلامی ۱۳۹۶ ۱۶۸ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۱۱۱ ۹۳۴۶ آرزو صلاح الدین فخرالدین هرات هرات جهاد ۱۳۹۳ ۱۵۶ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۱۱۲ ۹۳۴۷ احمد روکی عزیز فتح محمد هرات هرات ابولفتح ۱۳۹۷ ۱۱۰ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۱۱۳ ۹۳۵۱ ضیاء الله محمدنادر محمد علی هرات هرات رحمن بابا ۱۳۸۶ ۱۵۰ کامیاب اقتصاد
۱۱۴ ۹۳۵۳ بی بی نادیه عبدالحکیم حاجی خوشدل کندهار هرات هیواد ۱۳۹۲ ۱۸۴ کامیاب شرعیات
۱۱۵ ۹۳۵۴ ملک فتح غلام فاروق محمد انور هرات هرات وزیرفتح خان ۱۳۹۸ ۱۲۰ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۱۱۶ ۹۳۵۵ محمد جنید حاجی جلیل احمد حاجی خلیل احمد هرات هرات افغان ترک ۱۳۹۶ ۱۶۲ کامیاب اقتصاد
۱۱۷ ۹۳۵۶ عبدالباسط عبدالغفور خداداد بادغیس هرات حنظله بادغیسی ۱۳۹۷ ۱۸۶ کامیاب انجینیری
۱۱۸ ۹۳۵۷ عبدالرحمن مولوی جلال الدین ولی محمد هرات هرات شهید مولوی خداداد ۱۳۹۲ ۲۰۰ کامیاب اقتصاد
۱۱۹ ۹۳۵۸ فواد بصیراحمد نوراحمدشاه هرات هرات رضوی ۱۳۹۷ ۱۸۲ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۱۲۰ ۹۳۵۹ سونم عبدالرحیم غلام محمد هرات هرات گوهر شاد ۱۳۹۷ ۱۴۸ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۱۲۱ ۹۳۶۰ محبوب غلام سرور غلام غوث هرات هرات عبدالرحمن جامی ۱۳۹۸ ۱۹۰ کامیاب اقتصاد
۱۲۲ ۹۳۶۱ احمد فهیم میراحمد فقیراحمد هرات هرات بابازنگی ۱۳۹۶ ۱۴۸ کامیاب اقتصاد
۱۲۳ ۹۳۶۲ نجیبه غلام فاروق میر فیروز هرات هرات گوهر شاد ۱۳۹۲ ۱۳۸ کامیاب اقتصاد
۱۲۴ ۹۳۶۳ خلیل محمدعیسی فضل احمدخان هرات هرات امیرعلی شیر نوائی ۱۳۹۸ ۱۲۲ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۱۲۵ ۹۳۶۷ ثریا خلیل احمد عبدالرازق هرات هرات تجربوی   ۲۲۴ کامیاب اقتصاد
۱۲۶ ۹۳۶۸ شایقه عبدالشکور رحمت الله هرات هرات غیاثیه ۱۳۹۸ ۱۲۰ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۱۲۷ ۹۳۶۹ ایمل امیرجان حاجی محمد ایوب هرات هرات امیرعلی شیر نوائی ۱۳۹۸ ۱۷۴ کامیاب اقتصاد
۱۲۸ ۹۳۷۰ حسیب الله حفیظ الله حاجی محمد فاروق هرات هرات هیواد ۱۳۹۵ ۱۹۶ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۱۲۹ ۹۳۷۱ علی احمد محمد حسن علی حسین غور هرات جبرائیل ۱۳۹۷ ۱۷۲ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۱۳۰ ۹۳۷۲ رحمت ابراهیم محمد امیر دایکندی هرات جبرائیل ۱۳۹۸ ۱۹۴ کامیاب اقتصاد
۱۳۱ ۹۳۷۳ صدیقه رمضان مرتضی هرات هرات زنده حشم ۱۳۹۷ ۱۵۴ کامیاب اقتصاد
۱۳۲ ۹۳۷۴ عبدالمتین عبدالوحید عبدالمجید کابل هرات عصرنوین ۱۳۹۲ ۱۳۰ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۱۳۳ ۹۳۷۵ فیروز احمد محمد فقیر هرات هرات قوای چهار زرهدار ۱۳۹۲ ۷۲ کامیاب انجینیری
۱۳۴ ۹۳۷۶ مجید عبدالاحد موسی هرات هرات پل رنگینه ۱۳۹۴ ۲۵۲ کامیاب اقتصاد
۱۳۵ ۹۳۷۷ وکیل احمد محمد نعیم عزیز احمد هرات هرات سلطان ۱۳۹۱ ۱۷۲ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۱۳۶ ۹۳۷۸ فاطمه نصرت الله محمدعلی هرات هرات     ۷۱ کامیاب انجینیری
۱۳۷ ۹۳۷۹ محمد راتب محمدعظیم عبدالحکیم هرات هرات انقلاب اسلامی ۱۳۹۸ ۱۳۴ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۱۳۸ ۹۳۸۰ محمد فردین تیمور عبدالروف هرات هرات هیواد ۱۳۹۴ ۱۸۲ کامیاب زراعت
۱۳۹ ۹۳۸۳ فریزه رجب محمد امیر غور هرات جبرائیل ۱۳۹۸ ۱۷۸ کامیاب اقتصاد
۱۴۰ ۹۳۸۴ محمدآموص نثار احمد نوراحمد بادغیس هرات حنظله بادغیسی ۱۳۹۸ ۱۸۰ کامیاب انجینیری
۱۴۱ ۹۳۸۵ عبدالعزیز آقامحمد دوست محمد غور هرات دارالحفاظ مرکزی ۱۳۹۸ ۱۱۰ کامیاب شرعیات
۱۴۲ ۹۳۸۶ غلام احمد محمدعارف احمدعلی هرات هرات د.وآب ۱۳۹۶ ۱۹۵ کامیاب انجینیری
۱۴۳ ۹۳۸۷ نوراحمد عبدالخالق لعل محمد هرات هرات استقلال ۱۳۹۸ ۱۳۶ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۱۴۴ ۹۳۸۸ فهیم سلطان احمد دین محمد هرات هرات استقلال ۱۳۹۸ ۱۶۰ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۱۴۵ ۹۳۸۹ حمیدالله عطاولله محمدنعیم هرات هرات سلطان ۱۳۹۸ ۱۵۶ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۱۴۶ ۹۳۹۰ محمدراتب حاجی احمد شاه گل محمد هرات هرات سلطان ۱۳۹۷ ۲۰۲ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۱۴۷ ۹۳۹۳ مهربان محمدعالم جمال الدین هرات هرات مندل ۱۳۹۸ ۱۴۰ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۱۴۸ ۹۳۹۸ خالد غلام سرور حاجی عبدالکریم هرات هرات زراعت ۱۳۹۸ ۱۱۶ کامیاب زراعت
۱۴۹ ۹۳۹۹ فرهاد عبدالله شاه دولا هرات هرات بهاردانش ۱۳۹۸ ۱۱۰ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۱۵۰ ۹۴۰۱ احمد مسعود محمد امان حاجی سید رسول بادغیس هرات فردای بهتر ۱۳۹۵ ۱۲۲ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۱۵۱ ۹۴۰۲ مسعود عبدالصمد حبیب الله هرات هرات هاتفی ۱۳۹۸ ۱۱۰ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۱۵۲ ۹۴۰۳ بهرام شریف احمد عبدالشکور هرات هرات طاهرفوشنجی ۱۳۹۷ ۱۲۰ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۱۵۳ ۹۴۰۷ سراج الدین محمدمعروف حاجی عبدالروف هرات هرات هیواد ۱۳۹۷ ۱۸۲ کامیاب اقتصاد
۱۵۴ ۹۴۱۰ ابراهیم اسحاق امیرگل غور غور چهار راه ۱۳۹۸ ۲۰۶ کامیاب اقتصاد
۱۵۵ ۹۴۱۲ محمدکاظم رحیم الله اسدالله هرات هرات غیاثیه ۱۳۹۸ ۱۴۴ کامیاب شرعیات
۱۵۶ ۹۴۱۳ لایقه فیض محمد غلام رسول هرات هرات غیاثیه ۱۳۹۸ ۱۱۴ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۱۵۷ ۹۴۱۴ فاطمه حاجی فضل احمد فیض محمد هرات هرات تجربوی ۱۳۹۷ ۱۷۴ کامیاب اقتصاد
۱۵۸ ۹۴۱۵ عبدالله حفیظ الله حاجی امیر محمد هرات هرات جامی ۱۳۹۶ ۱۴۴ کامیاب شرعیات
۱۵۹ ۹۴۱۷ وثیق الله سراج الدین فقیرمحمد غور هرات سردار محمد داود خان ۱۳۹۷ ۱۹۰ کامیاب اقتصاد
۱۶۰ ۹۴۱۸ امیدالله احمد شیراحمد فراه هرات شپی لیسه ۱۳۹۲ ۱۵۰ کامیاب شرعیات
۱۶۱ ۹۴۲۰ نعمت الله حیات الله شادی هرات هرات امیر حمزه ۱۳۹۴ ۱۳۰ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۱۶۲ ۹۴۲۱ نقیب الله مولوی لطف الله مولوی عبدالرحمن کندهار کندهار تعلیمات اسلامی ۱۳۹۳ ۱۷۸ کامیاب شرعیات
۱۶۳ ۹۴۲۲ نوید احمد فریداحمد عبدالحمید هرات هرات امیرعلی شیر نوائی ۱۳۸۹ ۱۳۲ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۱۶۴ ۹۴۲۳ احمدخالد عبدالخالق محمدامان هرات هرات رضوی ۱۳۹۷ ۱۹۲ کامیاب انجینیری
۱۶۵ ۹۴۲۴ وکیل احمد احسان احمد حاجی یار محمد هرات هرات وزیرفتح خان ۱۳۹۷ ۱۱۰ کامیاب شرعیات
۱۶۶ ۹۴۲۵ نادره محمدشریف غلام محمد بامیان هرات محمدآصف مایل ۱۳۹۶ ۱۵۴ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۱۶۷ ۹۴۲۹ احمدخالد احمدفرید حاجی محمدسرور هرات هرات تجربوی ۱۳۹۷ ۱۷۲ کامیاب انجینیری
۱۶۸ ۹۴۳۰ علی سینا محمدیونس فضل احمد هرات هرات توحید ۱۳۹۷ ۱۹۸ کامیاب انجینیری
۱۶۹ ۹۴۳۱ بهناز عبدالله عبدالحمید هرات هرات حوض کرباس ۱۳۹۴ ۱۶۰ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۱۷۰ ۹۴۳۲ وحیدعمر حاجی ولی احمد حاجی شاه محمد فراه هرات سالار ۱۳۹۸ ۱۳۴ کامیاب اقتصاد
۱۷۱ ۹۴۳۴ محمد عبدالعزیز امیرمحمد هرات هرات دماوند ۱۳۹۸ ۱۶۴ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۱۷۲ ۹۴۳۶ گل آقا غلام نبی غلام سرور هرات هرات سبزوار ۱۳۹۵ ۱۳۸ کامیاب اقتصاد
۱۷۳ ۹۴۳۷ محمد ادریس حاجی غلام رسول خواجه محسن هرات هرات تجربوی ۱۳۹۷ ۱۵۶ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۱۷۴ ۹۴۳۹ امید عبدالله عبدالحق هرات هرات امیرعلی شیر نوائی ۱۳۹۸ ۱۳۲ کامیاب اقتصاد
۱۷۵ ۹۴۴۲ روح الله عبدالله علی خان بادغیس هرات انصار ۱۳۹۸ ۱۵۲ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۱۷۶ ۹۴۴۳ روح الله حاجی علی محمد حاجی عبدالقادر فراه هرات که اتک ۱۳۹۷ ۱۵۴ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۱۷۷ ۹۴۴۴ نبیلا غلام حضرت محمدرحیم هرات هرات اسپین ادی ۱۳۹۷ ۱۵۶ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۱۷۸ ۹۴۴۵ رامیس عیسی نورمحمد هرات هرات هاتفی ۱۳۹۸ ۱۷۰ کامیاب اقتصاد
۱۷۹ ۹۴۴۶ مهدی عبدالله محمدهاشم هرات هرات سیدمحمد قناد ۱۳۹۴ ۱۶۴ کامیاب اقتصاد
۱۸۰ ۹۴۴۷ فواد رحمت الله حاجی بسم الله هرات هرات سلطان ۱۳۹۵ ۲۰۶ کامیاب زراعت
۱۸۱ ۹۴۵۳ مبارز محمدسرور ساقی         ۲۳۶ کامیاب اقتصاد
۱۸۲ ۹۴۵۴ فرید احمد گل احمد دین محمد هرات هرات سلطان ۱۳۹۸ ۱۳۴ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۱۸۳ ۹۴۵۵ احمد عبدالرحمن حاجی گل احمد هرات هرات سلطان مودود چشتی ۱۳۹۷ ۱۱۰ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۱۸۴ ۹۴۵۶ عبدالصبور عبدالنبی غلام فاروق لوگر هرات سبزوار ۱۳۹۵ ۱۷۲ کامیاب اقتصاد
۱۸۵ ۹۴۵۷ احمد الله محب الله بسم الله خان هرات هرات جامی ۱۳۹۶ ۱۱۰ کامیاب اقتصاد
۱۸۶ ۹۴۶۰ عبدالباسط عبدالرشید حاجی عبدالقیوم غزنی هرات شیرخان افغان پال ۱۳۹۸ ۱۸۴ کامیاب اقتصاد
۱۸۷ ۹۴۶۱ فرهاد عبدالمنان عبدالرزاق بلخ هرات پای مشهد ۱۳۹۳ ۱۳۴ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۱۸۸ ۹۴۶۲ مشفق مسعودشاه حاجی عبدالوهاب هرات هرات زراعت ۱۳۹۷ ۱۱۶ کامیاب زراعت
۱۸۹ ۹۴۶۳ عیدی محمد خیرمحمد شیرمحمد بادغیس بادغیس حنظله بادغیسی ۱۳۹۸ ۱۹۲ کامیاب انجینیری
۱۹۰ ۹۴۶۴ سمیه محمود عبدالملک هرات هرات حوض کرباس ۱۳۹۷ ۱۸۴ کامیاب شرعیات
۱۹۱ ۹۴۶۶ عادل عبدالروف محمد یوسف هرات هرات فخرالمدارس ۱۳۹۶ ۱۶۰ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۱۹۲ ۹۴۶۷ سیدجاوید سیدعبدالله سیدعطاء هرات هرات کثیرالرشتوی ۱۳۹۸ ۱۱۰ کامیاب اقتصاد
۱۹۳ ۹۴۶۸ راتب عبدالقادر فیض محمد هرات هرات خواجه محمد تاکی ۱۳۹۸ ۱۶۰ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۱۹۴ ۹۴۷۲ ولید عبدالظاهر عبدالقادر هرات هرات هیواد ۱۳۹۸ ۱۸۲ کامیاب انجینیری
۱۹۵ ۹۴۷۶ نصیراحمد جمعه گل محمد عثمان هرات هرات هاتفی ۱۳۹۳ ۱۴۰ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۱۹۶ ۹۴۷۹ خلیل الرحمن عبدالروف عبدالعزیز هرات هرات زوال شیندند ۱۳۹۸ ۱۶۶ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۱۹۷ ۹۴۸۰ مصطفی عبدالجبار حاجی محمد ابراهیم هرات هرات خراسان ۱۳۹۷ ۱۲۲ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۱۹۸ ۹۴۸۱ احمد نظرمحمد اسلم دایکندی هرات استقلال ۱۳۹۱ ۱۷۲ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۱۹۹ ۹۴۸۳ میرویس گل محمد کمال الدین هرات هرات سلطان ۱۳۹۸ ۱۵۰ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۲۰۰ ۹۴۸۵ محمدامید محمدیوسف محمدایوب هرات هرات توخی ۱۳۹۸ ۱۳۲ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۲۰۱ ۹۴۸۶ جمعه گل محمد نظر هرات هرات شیرخان دره تخت ۱۳۹۸ ۱۷۲ کامیاب شرعیات
۲۰۲ ۹۴۸۷ غلام یحی جمعه گل غلام علی هرات هرات انقلاب اسلامی ۱۳۹۶ ۱۸۰ کامیاب اقتصاد
۲۰۳ ۹۴۸۹ فردین عبدالکریم شیرمحمد هرات هرات افغان ترک ۱۳۹۳ ۱۸۰ کامیاب اقتصاد
۲۰۴ ۹۴۹۰ عبدالواسع عبدالواحد مصطفی هرات هرات انقلاب اسلامی ۱۳۹۳ ۲۱۶ کامیاب اقتصاد
۲۰۵ ۹۴۹۱ سعید سخی داد جان محمد هرات هرات افغان ترک ۱۳۹۲ ۲۴۲ کامیاب اقتصاد
۲۰۶ ۹۴۹۲ حامد محمدهاشم عبدالمجید نیمروز هرات فرخی ۱۳۹۶ ۲۰۰ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۲۰۷ ۹۴۹۵ محمدعظیم محمدحلیم عبدالرحیم هرات هرات بنیاد ۱۳۹۷ ۱۱۸ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۲۰۸ ۹۴۹۹ فریدون بشیراحمد شاه محمد هرات هرات استاد فکری سلجوقی ۱۳۹۳ ۱۳۴ کامیاب اقتصاد
۲۰۹ ۹۵۰۰ ثناالله غلام ربانی حیات الله هرات هرات آینده سازان ۱۳۹۸ ۱۵۶ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۲۱۰ ۹۵۰۱ فواد حاجی محمد گل امیر محمد هرات هرات جبلی ۱۳۹۸ ۱۷۰ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۲۱۱ ۹۵۰۲ احمدسیر فضل احمد عبدالخالق هرات هرات دکترحسابی ۱۳۹۸ ۱۷۴ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۲۱۲ ۹۵۰۵ احمدزبیر احمدضیاء محمدعثمان هرات هرات خراسان ۱۳۹۸ ۱۱۸ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۲۱۳ ۹۵۰۶ سید عرفان سیدمحبوب شاه سیدمحمدحسین هرات هرات تخنیکی ۱۳۹۵ ۶۰ کامیاب انجینیری
۲۱۴ ۹۵۰۷ فرشاد عبدالرزاق محمداکرم هرات هرات تخنیکی ۱۳۹۸ ۶۳ کامیاب انجینیری
۲۱۵ ۹۵۰۸ ادریس عیسی نورمحمد هرات هرات تخنیکی ۱۳۹۸ ۶۰ کامیاب انجینیری
۲۱۶ ۹۵۰۹ جاوید حبیب الله محمدعمر هرات هرات تخنیکی ۱۳۹۸ ۶۸ کامیاب انجینیری
۲۱۷ ۹۵۱۰ نصرت الله اسدالله جانعلی هرات هرات هیواد ۱۳۹۴ ۲۰۲ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۲۱۸ ۹۵۱۱ رامین محمد موسی محمدحلیم هرات هرات غیسان ۱۳۹۸ ۱۱۶ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۲۱۹ ۹۵۱۳ سیدحارث سیدعبدالقادر سیدعبدالرزاق هرات هرات جامی ۱۳۹۶ ۱۸۸ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۲۲۰ ۹۵۱۴ ذبیح الله غلام رسول سعدالله هرات هرات فخرالمدارس ۱۳۹۵ ۱۶۶ کامیاب شرعیات
۲۲۱ ۹۵۱۶ امیر حسین طاهر نادر دایکندی هرات بعثت ۱۳۹۸ ۱۸۰ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۲۲۲ ۹۵۱۷ مرتضی محمد نبی سلطان حسین وردک هرات بعثت ۱۳۹۸ ۱۲۶ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۲۲۳ ۹۵۱۸ سید محمد نبی سید کمال الدین سید رکن الدین هرات هرات توران ۱۳۹۸ ۱۸۰ کامیاب اقتصاد
۲۲۴ ۹۵۲۱ مروارید محمد قربان محصدصدیق هرات هرات نسل نوین   ۱۲۲ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۲۲۵ ۹۵۲۲ صفی الله محمد سرور نظرمحمد هرات هرات عبدالعلی شاه توخی ۱۳۹۸ ۱۴۸ کامیاب اقتصاد
۲۲۶ ۹۵۲۳ ریحانه حاجی غلام صدیق غلام رسول هرات هرات استاد ریاض ۱۳۹۲ ۱۲۲ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۲۲۷ ۹۵۲۶ روح الله غلام محبوب محمد کریم هرات هرات هاتفی ۱۳۹۷ ۱۷۴ کامیاب انجینیری
۲۲۸ ۹۵۲۷ فضل الحق ضیاء الحق حاجی ابولفیض غور غور سلطان علاء الدین غوری ۱۳۹۷ ۱۶۰ کامیاب اقتصاد
۲۲۹ ۹۵۳۰ محمد وحیدالله محمد هارون غلام ربانی هرات هرات افغان ترک ۱۳۹۶ ۲۱۲ کامیاب اقتصاد
۲۳۰ ۹۵۳۲ سهیل غلام سخی حاجی شیراحمد هرات هرات     ۱۱۰ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۲۳۱ ۹۵۳۳ وزیراحمد عیدی محمد عبدالکریم هرات هرات تکاپو ۱۳۹۷ ۱۶۲ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۲۳۲ ۹۵۳۴ منیر احمد عبدالعزیز سرور هرات هرات هیواد ۱۳۹۸ ۲۰۲ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۲۳۳ ۹۵۳۵ محمدجواد عبدالفتاح عبدالقدوس هرات هرات توخی ۱۳۹۷ ۱۵۴ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۲۳۴ ۹۵۳۷ ماه گل عبدالله عصمت الله هرات هرات غیاثیه ۱۳۹۷ ۱۱۰ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۲۳۵ ۹۵۳۸ احمدحسیب احمدضیاء عبدالروف هرات هرات تجربوی ۱۳۹۶ ۲۰۴ کامیاب اقتصاد
۲۳۶ ۹۵۳۹ نصیراحمد عبدل محمدایاز فراه هرات تکاپو ۱۳۹۷ ۱۳۸ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۲۳۷ ۹۵۴۱ زلمی عیسی خان فضل احمد خان هرات هرات فخرالمدارس ۱۳۹۸ ۱۴۲ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۲۳۸ ۹۵۴۲ میرویس بشیراحمد امیرمحمد هرات هرات هیواد ۱۳۹۷ ۲۱۰ کامیاب انجینیری
۲۳۹ ۹۵۴۳ شبانه عزیزالله بسم الله هرات هرات فتح ۱۳۹۵ ۱۴۸ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۲۴۰ ۹۵۴۴ محمدحسن جمعه خان بدرالدین هرات هرات نسل نوین فردا ۱۳۹۷ ۱۴۲ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۲۴۱ ۹۵۴۵ سیما حاجی محمدشریف حاجی محمدهاشم هرات هرات هیواد ۱۳۹۵ ۱۶۴ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۲۴۲ ۹۵۴۶ شاداب محمد انور حاجی محمدعمر هرات هرات نسوان تجربوی ۱۳۹۷ ۱۳۴ کامیاب شرعیات
۲۴۳ ۹۵۴۷ پرستو امرالله غلام صدیق هرات هرات رسالت ۱۳۹۸ ۲۵۰ کامیاب اقتصاد
۲۴۴ ۹۵۴۸ وامق الله عطاءالله عزیزالله هرات هرات هیواد ۱۳۹۷ ۱۵۴ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۲۴۵ ۹۵۴۹ عبدالنافع عبدالعلی عبدالشکور هرات هرات هیواد ۱۳۹۷ ۱۵۰ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۲۴۶ ۹۵۵۰ میلاد عبدالشکور عبدالقدوس خان فراه هرات انقلاب اسلامی ۱۳۳۹۵ ۱۱۰ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۲۴۷ ۹۵۵۱ محمدیونس محمدیاسین عبدالقادر هرات هرات هیواد ۱۳۹۸ ۱۳۴ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۲۴۸ ۹۵۵۲ صفی الله عبدالله محمدرحیم بادغیس هرات حنظله بادغیسی ۱۳۹۸ ۱۷۸ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۲۴۹ ۹۵۵۳ فهیم حاجی عبدالرحمن شیراحمد هرات هرات فردای بهتر ۱۳۹۸ ۱۱۰ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۲۵۰ ۹۵۵۴ نعمان عبدالرحمن شیراحمد هرات هرات فردای بهتر ۱۳۹۸ ۱۱۶ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۲۵۱ ۹۵۵۵ بنیامین نظرمحمد محمدحیدر هرات هرات سلطان ۱۳۹۶ ۲۱۲ کامیاب اقتصاد
۲۵۲ ۹۵۵۶ غلام سخی محمدسرور خواجه محمد نیمروز هرات حامدکرزی ۱۳۹۸ ۱۹۲ کامیاب اقتصاد
۲۵۳ ۹۵۵۷ میلاد عبدالقیوم اسدالله هرات هرات توحیدجهان ۱۳۹۸ ۱۲۴ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۲۵۴ ۹۵۵۸ نصیراحمد حاجی عبدالمجید محمد اسلم هرات هرات امام ابوحنیفه ۱۳۹۸ ۱۱۶ کامیاب شرعیات
۲۵۵ ۹۵۶۰ علی احمد عبدالبشیر محمداسلام کاپیسا هرات سطان ۱۳۹۸ ۱۳۸ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۲۵۶ ۹۵۶۱ الیاس خواجه نورمحمد خواجه فقیرمحمد هرات هرات عصرنوین ۱۳۹۵ ۱۳۸ کامیاب اقتصاد
۲۵۷ ۹۵۶۲ محمد اسماعیل عبدالقادر محمد حسن هرات هرات خواجه محمد تاکی ۱۳۹۷ ۱۳۲ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۲۵۸ ۹۵۶۴ حامد نصیر احمد راز محمد هرات هرات تجربوی ۱۳۹۸ ۲۰۶ کامیاب اقتصاد
۲۵۹ ۹۵۶۵ سید سمیع سید عبدالباری سید عبدالهادی هرات هرات نسل نوین ۱۳۹۸ ۱۶۸ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۲۶۰ ۹۵۶۶ میترا همایون نجیب الله هرات هرات مهری هروی ۱۳۹۴ ۱۴۰ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۲۶۱ ۹۵۶۷ نعمت الله عبدالرحمن عظیم هرات هرات واعظ کاشفی ۱۳۹۵ ۱۹۶ کامیاب اقتصاد
۲۶۲ ۹۵۶۸ محمد رفیع حاجی غلام حبیب حاجی غلام سرور هرات هرات سیفی ۱۳۹۸ ۱۲۸ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۲۶۳ ۹۵۶۹ عارف غلام حبیب حاجی غلام سرور هرات هرات التوحید جهان ۱۳۹۶ ۱۱۶ کامیاب اقتصاد
۲۶۴ ۹۵۷۱ حامد نور احمد عبدالرحمن هرات هرات خلیل الله خلیلی ۱۳۹۸ ۱۱۲ کامیاب زراعت
۲۶۵ ۹۵۷۳ فاطمه نامه حاجی سیدمحمد حاجی سیدمحمود هرات هرات دارالعلوم هرات ۱۳۹۸ ۱۵۰ کامیاب شرعیات
۲۶۶ ۹۵۷۴ عبدالله عبدالرحمن محمدحسین فراه هرات هیواد ۱۳۹۵ ۲۴۲ کامیاب اقتصاد
۲۶۷ ۹۵۷۵ خاطره نامه سیدیحی سیدمحمود هرات هرات رسالت ۱۳۹۷ ۱۶۰ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۲۶۸ ۹۵۷۶ بهنام رازمحمد نظرمحمد هرات هرات هیواد ۱۳۹۶ ۱۵۰ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۲۶۹ ۹۵۷۷ محمد مسلم عبدالروف امیرمحمد هرات هرات تجربوی ۱۳۹۵ ۱۲۰ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۲۷۰ ۹۵۷۸ سونیا عبدالجلیل میربابا بغلان هرات نسل نوین ۱۳۹۷ ۱۲۶ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۲۷۱ ۹۵۷۹ محمد صبور محمدنعیم غلام علی پروان هرات طلوع سعادت ۱۳۹۳ ۱۶۴ کامیاب اقتصاد
۲۷۲ ۹۵۸۰ هارون عبدالعزیز امیر محمد هرات هرات تجربوی ۱۳۹۵ ۲۰۴ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۲۷۳ ۹۵۸۱ محمد فهیم عبدالله عبدالرحیم هرات هرات انقلاب اسلامی ۱۳۹۷ ۱۳۰ کامیاب اقتصاد
۲۷۴ ۹۵۸۲ میرویس حاجی رمضان حاجی نور محمد هرات هرات صلاح الدین سلجوقی   ۱۵۸ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۲۷۵ ۹۵۸۳ محمد حبیب محمد جمیل غلام فاروق هرات هرات آینده سازان ۱۳۹۸ ۱۶۰ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۲۷۶ ۹۵۸۴ احمد شکیب احمد شاه گل احمد هرات هرات انقلاب اسلامی ۱۳۹۸ ۱۶۶ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۲۷۷ ۹۵۸۵ شگوفه نصیر احمد عبدالکریم هرات هرات نسوان یکه درخت ۱۳۹۵ ۱۵۰ کامیاب شرعیات
۲۷۸ ۹۵۸۶ عبدالصبور جهانگیر عبدالغفور هرات هرات هیواد ۱۳۹۶ ۲۰۰ کامیاب اقتصاد
۲۷۹ ۹۵۸۸ نادیه محمد هاشم غلام محمد هرات هرات گوهرشاد ۱۳۹۸ ۱۳۲ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۲۸۰ ۹۵۸۹ فیصل محمد عارف عبدالعزیز هرات هرات هاتفی ۱۳۹۶ ۱۵۰ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۲۸۱ ۹۵۹۰ سید روح الله سید اصغر سید محمد اکبر ارزگان هرات جبرئیل ۱۳۹۷ ۱۸۲ کامیاب اقتصاد
۲۸۲ ۹۵۹۱ محمد عبدالله عبدالحلیم بادغیس هرات کاریز ۱۳۹۷ ۱۴۲ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۲۸۳ ۹۵۹۳ مسعود نور آقا محمد یونس پنجشیر هرات تجربوی   ۱۹۶ کامیاب اقتصاد
۲۸۴ ۹۵۹۴ ادریس عبدالغفور حاجی غلام رسول هرات هرات افغان ترک ۱۳۹۸ ۱۶۴ کامیاب اقتصاد
۲۸۵ ۹۵۹۶ بهاره محمد میا میرزا محمد هاشم هرات هرات رازی ۱۳۹۸ ۱۲۶ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۲۸۶ ۹۵۹۷ ریحانه محمد میا میرزا محمد هاشم هرات هرات سکینه یعقوبی ۱۳۹۶ ۱۷۸ کامیاب اقتصاد
۲۸۷ ۹۵۹۸ صدام عبدالروف حاجی ملحم خان هرات هرات بابا زنگی عطاء ۱۳۹۸ ۱۲۰ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۲۸۸ ۹۵۹۹ ارشاد محمد آصف محمد عثمان هرات هرات امیر علی شیر نوایی ۱۳۹۷ ۱۲۸ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۲۸۹ ۹۶۰۱ بصیراحمد بشیراحمد غلام سخی هرات هرات رسالت ۱۳۹۲ ۱۹۲ کامیاب انجینیری
۲۹۰ ۹۶۰۲ سجادعلی عبدالصمد علی جان هرات هرات رسالت ۱۳۷۲ ۲۰۶ کامیاب انجینیری
۲۹۱ ۹۶۰۳ عبدالغفور عبدالباقی صالح محمد هرات هرات انقلاب اسلامی ۱۳۹۵ ۱۷۶ کامیاب انجینیری
۲۹۲ ۹۶۰۵ اجمل بادار عظیم هرات هرات خصوصی سبزوار ۱۳۹۸ ۱۲۸ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۲۹۳ ۹۶۰۶ شهناز سید محی الدین سید دستگیر هرات هرات نسوان کرخ ۱۳۸۹ ۱۳۲ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۲۹۴ ۹۶۰۷ محبوب دین محمد تاج محمد کابل هرات هیواد ۱۳۹۷ ۱۸۶ کامیاب اقتصاد
۲۹۵ ۹۶۰۸ محمد الله عبدالله جان عطاء محمد هرات هرات تجربوی ۱۳۹۸ ۱۶۸ کامیاب انجینیری
۲۹۶ ۹۶۱۰ شیلا نادرشاه عبدالقادر هرات هرات فکری سلجوقی ۱۳۹۴ ۱۸۲ کامیاب اقتصاد
۲۹۷ ۹۶۱۱ وحید عبدالظاهر محمد رحیم هرات هرات سلطان غیاث الدین غوری ۱۳۹۴ ۱۶۲ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۲۹۸ ۹۶۱۲ جمهور شیر احمد نور احمد هرات هرات تجربوی ۱۳۹۶ ۱۴۲ کامیاب اقتصاد
۲۹۹ ۹۶۱۳ سید نقیب الله سید حسیب الله سید حبیب الله هرات هرات لیسه حاجی عبدالقدیر ۱۳۹۴ ۱۵۸ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۳۰۰ ۹۶۱۵ نورالله سید عبدالحمید سید عثمان هرات هرات غلام حیدر خان ۱۳۹۲ ۲۰۶ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۳۰۱ ۹۶۱۶ محسنه حاجی نظیراحمد عبدالاحد هرات هرات شاه ولی الله دهلوی ۱۳۹۶ ۱۳۲ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۳۰۲ ۹۶۱۸ مجیب الله حکمت الله غلام نبی هرات هرات استاد فکری سلجوقی ۱۳۹۷ ۱۴۴ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۳۰۳ ۹۶۱۹ حمدالله فضل الرحمن عبدالعلی کندهار هرات تجربوی ۱۳۹۷ ۱۵۰ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۳۰۴ ۹۶۲۰ معراج غلام فاروق حفیظ هرات هرات خصوصی سالار ۱۳۹۸ ۱۱۰ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۳۰۵ ۹۶۲۱ صابر حاجی محمد حاجی ملک محمدالدین فراه هرات خصوصی سالار ۱۳۹۸ ۱۱۰ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۳۰۶ ۹۶۲۲ عبدالوارث عبدالرفیع صبغت الله بادغیس هرات جمعیت سروستان ۱۳۹۸ ۱۱۴ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۳۰۷ ۹۶۲۳ ذبیح الله عبدالهادی دواجان کنر هرات لیسه منگوال ۱۳۹۷ ۱۱۰ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۳۰۸ ۹۶۲۴ روکی سباوون شیر محمد یار محمد هرات هرات خصوصی فردای بهتر ۱۳۹۳ ۱۶۴ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۳۰۹ ۹۶۲۵ ذبیح الله عبدالباعث دوست محمد غور هرات مولانا فضل ۱۳۹۷ ۱۱۰ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۳۱۰ ۹۶۲۶ صبور احمد عبدالقدیر محمد اکرم هرات هرات چهاردره ۱۳۹۷ ۱۵۰ کامیاب اقتصاد
۳۱۱ ۹۶۲۷ زمری سلطان احمد غلام محمد هرات هرات چهاردره ۱۳۹۷ ۱۳۴ کامیاب اقتصاد
۳۱۲ ۹۶۲۸ قدسیه اقا طاهر حاجی غلام فاروق هرات هرات گوهرشاد ۱۳۹۲ ۱۱۰ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۳۱۳ ۹۶۲۹ المیرا نعمت الله حاجی امین الله هرات هرات محجوبه هروی ۱۳۹۸ ۱۲۰ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۳۱۴ ۹۶۳۰ مستوره عبدالله علی محمد هرات هرات امام شش نور ۱۳۹۷ ۱۷۴ کامیاب شرعیات
۳۱۵ ۹۶۳۲ خسرو طاهر غلام فاروق هرات هرات میهن ۱۳۹۸ ۱۱۸ کامیاب زراعت
۳۱۶ ۹۶۳۴ نعمت الله علی احمد محی الدین هرات هرات سلطان غیاث الدین غوری ۱۳۸۸ ۱۸۲ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۳۱۷ ۹۶۳۶ وحید جلیل احمد محمد اکبر هرات هرات سلطان غیاث الدین غوری ۱۳۹۸ ۱۸۸ کامیاب اقتصاد
۳۱۸ ۹۶۳۷ هدیه عبدالودود عبدالشکور هرات هرات لیسه مهری هروی ۱۳۹۴ ۱۵۶ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۳۱۹ ۹۶۳۸ تمنا عبدالودود عبدالشکور هرات هرات لیسه مهری هروی ۱۳۸۷ ۱۶۸ کامیاب اقتصاد
۳۲۰ ۹۶۳۹ فایق فرید حاجی عبدالستار هرات هرات هیواد ۱۳۹۸ ۱۸۰ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۳۲۱ ۹۶۴۰ ریحانه محمد قاسم ولی احمد هرات هرات گوهر شاد بیگم ۱۳۹۶ ۱۱۶ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۳۲۲ ۹۶۴۱ لینا حفیظ الله حاجی امان الله هرات هرات خصوصی کوثر ۱۳۹۶ ۱۶۴ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۳۲۳ ۹۶۴۲ مصطفی عبدالودود عبدالروف هرات هرات لیسه انقلاب ۱۳۹۲ ۲۱۸ کامیاب اقتصاد
۳۲۴ ۹۶۴۳ عبدالهادی عبدالرؤف محمد عمر هرات هرات امام علی ۱۳۸۱ ۲۰۰ کامیاب اقتصاد
۳۲۵ ۹۶۴۴ ابراهیم محمد دین محمد بادغیس هرات تکابیت ۱۳۹۶ ۱۵۴ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۳۲۶ ۹۶۴۵ منصور جمال ناصر حاجی محی الدین کندهار هرات پیام دانش ۱۳۹۸ ۱۲۰ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۳۲۷ ۹۶۴۶ محمد مسلم محمد نسیم شیر احمد هرات هرات پیام دانش ۱۳۹۸ ۱۲۸ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۳۲۸ ۹۶۴۷ مرتضی محمد گل حاجی هستی خان نیمروز هرات وزیر محمد اکبرخان ۱۳۹۸ ۱۶۲ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۳۲۹ ۹۶۴۸ گل احمد حاجی گلابشاه حاجی ولی خان هرات هرات آریانا ۱۳۹۸ ۱۶۰ کامیاب اقتصاد
۳۳۰ ۹۶۴۹ میرویس حاجی گلابشاه حاجی ولی خان هرات هرات آریانا ۱۳۹۸ ۱۳۶ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۳۳۱ ۹۶۵۱ عبدالله حاجی بصیر احمد امیر محمد هرات هرات خصوصی میهن ۱۳۸۹ ۱۱۰ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۳۳۲ ۹۶۵۲ انیسه عطاءالله عبدالله هرات هرات غیاثیه ۱۳۹۷ ۱۴۰ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۳۳۳ ۹۶۵۳ فیصل سید نعیم میر شمس الدین هرات هرات تجربوی ۱۳۹۷ ۱۷۶ کامیاب انجینیری
۳۳۴ ۹۶۵۴ فرهاد غلام رسول محمد یاسین هرات هرات خواجه محمد تاکی ۱۳۹۶ ۱۱۶ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۳۳۵ ۹۶۵۶ ادریس یوسف حاجی حامد هرات هرات خصوص صلح ۱۳۹۴ ۱۴۲ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۳۳۶ ۹۶۵۷ سید معین سید حمیدالله   هرات هرات عصرنوین ۱۳۹۴ ۱۲۶ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۳۳۷ ۹۶۵۸ هلال احمد عبدالستار محمد یوسف هرات هرات     ۱۹۴ کامیاب اقتصاد
۳۳۸ ۹۶۵۹ سید منصور سید زمان حاجی سید محمود هرات هرات لیسه خصوصی سنا ۱۳۹۴ ۱۳۲ کامیاب اقتصاد
۳۳۹ ۹۶۶۰ سید جاوید سید عبدالرسول سید محمد سعید هرات هرات لیسه میهن ۱۳۹۱ ۱۶۰ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۳۴۰ ۹۶۶۱ فیروز احمد غلام جیلانی محمد اکبر هرات هرات هاتفی ۱۳۸۴ ۱۶۰ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۳۴۱ ۹۶۶۲ احمد یاسر محمد عارف محمد وزیر خان هرات هرات میهن ۱۳۹۱ ۲۰۶ کامیاب انجینیری
۳۴۲ ۹۶۶۳ جواد عزیز احمد امیرمحمد هرات هرات مولانا عبدالرحمن جامی ۱۳۹۷ ۱۵۸ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۳۴۳ ۹۶۶۴ محمد جواد محمد انور محمد اکبر هرات هرات ارزیابی اسناد ۱۳۸۸ ۱۹۴ کامیاب شرعیات
۳۴۴ ۹۶۶۵ عبدالظاهر غلام حیدر حبیب الله هرات هرات انستیتیوت زراعت ۱۳۹۲ ۱۵۸ کامیاب انجینیری
۳۴۵ ۹۶۶۶ وزیر احمد عزیز احمد احمد علی هرات هرات دارالعلوم عالی جامع ۱۳۹۴ ۱۵۴ کامیاب انجینیری
۳۴۶ ۹۶۶۷ ناصر احمد فقیر احمد عبدالرحمن هرات هرات ابوالفضل عبدالملک کرخی ۱۳۹۸ ۱۷۴ کامیاب اقتصاد
۳۴۷ ۹۶۶۸ زلمی عبدالقدوس عبدالغنی هرات هرات     ۱۱۰ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۳۴۸ ۹۶۶۹ سیدارصاد سیدشریف خواجه سیدشاه هرات هرات اقبال ۱۳۹۶ ۱۱۰ کامیاب اقتصاد
۳۴۹ ۹۶۷۰ نذیراحمد عبدالقادر محمدیوسف هرات هرات     ۱۲۶ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۳۵۰ ۹۶۷۱ الاهه عبدالغفور معین الدین هرات هرات     ۱۱۲ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۳۵۱ ۹۶۷۲ ملک یاسر عبدالناصر عبدالسمیع         ۲۲۰ کامیاب اقتصاد
۳۵۲ ۹۶۷۳ محمد شفیع نثار احمد غلام سرور هرات هرات وزیر فتح خان ۱۳۹۳ ۱۲۰ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
۳۵۳ ۹۶۷۴ خدیجه سید عظیم سید حسن هرات هرات ملکه جلالی   ۱۵۰ کامیاب حقوق و علوم سیاسی
آخرین اخبار

مشاهده همه