پذیرش و ارائه مقاله‌ی (مهد زبان دری و موانع رشد آن) در international philology symposium دانشگاه انینو (Inonu University) کشور ترکیه؛

26 قوس 1402

نگارش مقالات تحقیقی یکی از استراتژی‌هایی کلیدی برنامه راهبردی پوهنتون جامی در طی 5 سال پیشرو تعریف شده است. با ابتناء به اهمیت موضوع، خوشبختانه اعضای کادر علمی پوهنتون جامی توانستند تا مقاله‌ی مشترکی را تحت عنوان (مهد زبان دری و موانع رشد آن) را در international philology symposium دانشگاه انینو (Inonu University) کشور ترکیه ارائه نمایند.
این مقاله توسط دکتر عتیق الله رحیمی، دکتر عبدالخالق حقانی و استاد عبدالرحمن عزیزی نگاشته شده بود که بعد از بررسی‌های بی‌طرفانه به عنوان یکی از مقالات منتخب در بین کشورهای ایران، تاجیکستان، افغانستان و ترکیه انتخاب گردید.
پوهنتون جامی یکی از نهادهای تحصیلی موفق درصدد گذار به نسل دوم دانشگاهی (پژوهش محور) است و فعالیت‌های تحقیقی را به عنوان کارشیوه‌های موثر در تحقق اهداف خویش می‌داند.