لوایح و مقررات وزارت تحصیلات عالی

لوایح


لایحه_شمولیت_در_کادر_علمی_پوهنتون دانلود

لایحه_توزیع_و_استفاده_از_بورسهای دانلود

لایحه_تبدیلی_ها_برای_دوره_تحصیلی دانلود

لایحه_امتحانات_موسسات_تحصیلات_عالی دانلود

لایحه_امتحانات_شمول_در_موسسات_تحصیلات دانلود

لایحه-نظم-و-دیسپلین دانلود

لایحه-نظارت-و-ارزیابی دانلود

لایحه-نشریات-علمی دانلود

لايحه-موسسات-خصوصيدانلود

لایحه-فعالیت-های-کادر-علمیدانلود

لایحه-سیستم-کریدت دانلود

لایحه-تضمین-کیفیت-و-اعتبار-دهی دانلود

لایحه-تحصیلات-ماستری دانلود

طرزالعمل ها


طرزالعمل-امتحانات دانلود

طرزالعمل-آموزش-نیمه-حضوری دانلود

طرزالعمل-تبدیلی-های-سال-۱۳۹۵ دانلود

طرزالعمل-تبدیلی-های-محصلان دانلود

طرزالعمل-توزیع-دیپلوم دانلود

طرزالعمل-منفکی-ها دانلود

طرزالعمل-هاي-امتحانات-کانکور دانلود

طرزالعمل_ارزیابی_معیارهای_علمی دانلود

طرزالعمل_پذیرش_فارغان_لیسه_ها دانلود

طرزالعمل-اصلاح-نام دانلود

طرزالعمل-آزادی-های-اکادمیک دانلود

پالیسی ها


پالیسی-تحقیقات-علمی-تحصیلات-عالی دانلود

پالیسی-منع-تبعیض-آزار-واذیت-جنسی دانلود

پالیسی_آموزش_الکترونیکی_در_تحصیلات دانلود

مقررات


مقرره-تحصیلات-عالی-شبانه دانلود

مقرره-ارزیابی-اسناد-تحصیلی دانلود