فصلنامة علمی – پژوهشی


معرفی


بدیهی است که یکی از اصول بنیادین هر حوزه ی اکادمیک، بخش تحقیق و پژوهش آن بوده و دانشگاه جامی نیز به عنوان یکی از بهترین دانشگاه های افغانستان، با در نظرداشت اینکه همیشه مبادرت به خرج داده است تا تمام کارکردهای خویش را در مطابقت با معیار ها و نورم های استندرد عیار نماید، بخش تحقیقات خویش را نیز در آغازین روزهای تأسیس فعال نموده است. این بخش، علاوه بر اینکه زمینه ی تحقیقات کتابخانه ای و میدانی را برای اساتید و دانشجویان این دانشگاه مساعد ساخته و تا کنون ده ها اثر تحقیقی شان را به زیور چاپ آراسته نموده، مجله ی علمی- پژوهشی را نیز به شکل فصل نامه به چاپ می رساند. دست اندرکارن این مجله از چهره های دانشمند و اکادمیک خطه ی هرات باستان بوده که برای هر چی پر بار تر شدن محتوای این نشریه، از هیچ تلاشی فرو گذار نمی کنند. این نشریه ی علمی- پژهشی از سه سال به اینسو به صورت مسلسل به چاپ رسیده که شانزدهمین شماره اش در شرف چاپ شدن است، تا کنون بیش از صد مقاله ی تحقیقی در حوزه های مختلف، حقوقی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و دینی با قلم نویسندگان زبر دست و توانمند با مدارک ماستری و دکتورا از دانشگاه های معتبر علمی، ملی و بین المللی تألیف گردیده است. این مجله همچنان پلکان صعود را طی نموده و در تکاپوی آن است تا با چاپ آثار برتر، نقشی در تکامل حوزه ی پژوهش داشته باشد.

آخرین فصلنامة علمی – پژوهشی


فصل نامه


آخرین اخبار

مشاهده همه