مرکز تحقیقات علمی

بخش تحقیقات علمی جز اصلی تشکیلات هر دانشگاه است. در بسیاری از کشورها بخش پژوهش‌های علمی یکی از معاونیت‌های رسمی ریاست دانشگاه محسوب می‌شود و برای آن امتیاز و اهمیّت ویژه‌ای قائل‌اند. مرکز تحقیقات علمی دانشگاه جامی در سال ۱۴۰۲ خورشیدی با ارتقای آمریت تحقیقات به ریاست تحقیقات ایجاد شده و به عنوان زیر مجموعه معاونیت علمی فعالیّت می‌کند. ریاست تحقیقات علمی و پژوهشی وظایف مهمی در راستای ترویج فرهنگ تحقیق، تولید علم و اداره نشریات، مانند تهیه و چاپ کتب، مجلات و بروشورهای مورد نیاز دانشگاه را به عهده دارد.

    بصیراحمد حصین رشته: علوم سیاسی
Ph.D. ۰۰۹۳۷۹۵۵۹۵۷۵۳
رئیس مرکز تحقیقات علمی b.hasin@jami.edu.af
    محمد علم عالمی رشته: زبان و ادبیات فارسی
M.A. ۰۰۹۳۷۹۴۰۴۲۱۲۳
آمر تحقیقات علمی m.alami@jami.edu.af
    علی رحیمی رشته: طب معالجوی
M.D ۰۰۹۳۷۹۱۶۱۶۴۶۸
کارشناس تحقیقات علمی در علوم طبیعی ali.rahimi@jami.edu.af
    علیرضا کارگر رشته: روابط بین‌الملل
M.A. ۰۰۹۳۷۸۱۳۲۵۲۹۸
مدیر مجله alirezaansary@yahoo.com
    میرزا حسین فاضلی رشته: فقه سیاسی گرایش فقه روابط بین‌الملل
Ph.D. ۰۰۹۳۷۹۳۰۰۶۹۴۹
کارشناس تحقیقات علمی در علوم اجتماعی Mifazeli6@gmail.com
    نوید آریا رشته: علوم سیاسی
B.A. ۰۰۹۳۷۹۴۳۷۸۶۶۷
مدیر کتابخانه nwadam08@gmail.com
به اشتراک بگذارید