لایحه ی پذیرش، تبدیلی، تأجیلی و انفکاک

پذیرش:

ماده ی یکم:

این لایحه به اساس حکم ماده ی (۳۲) اساسنامه دانشگاه جامی به منظور هماهنگ سازی اجراآت و ایجاد نظم اصولی و شفاف در امر پذیرش کاندیدان واجد شرایط شمول و تبدیلی و انفکاک آنها وضع گردیده است.

ماده ی دوم:

شرایط اشتراک د ر امتحان شمول :

• ارایه ی سند فراغت از صنف دوازدهم به تایید وزارت معارف .

• ارایه ی نمرات سه سال اخیر لیسه به تایید وزارت معارف .

• تکمیل فورمه های مربوط و اخذکارت امتحان شمول پیش از تدویر امتحان .

• حصول کارت اشتراک در امتحان شمول .

ماده ی سوم:

کاندیدان بعد از سپری نمودن موفقانه ی امتحان شمول به حیث محصل دانشگاه جامی شناخته میشوند.

ماده ی چهارم:

پذیرش محصلان مطابق پلان و گنجایش در دانشکده های مورد نظر صورت میگیرد.

پلان پذیرش همه ساله توسط دیپارتمنت ها و دانشکده ها با توجه به امکانات جذب محصلان جدید آماده میشود.

ماده ی پنجم

• اشتراک کننده گان امتحان شمول میتوانند عرایض کتبی خود را مبنی بر عدم قناعت در رابطه به نمرات و انتخاب در طی سه روز بعد از اعلان نتایج امتحان شمول به کمیته ی اجرایی بسپارند.

• کمیته ی اجرایی در طی مدت یک هفته با در نظرداشت احکام این لایحه به عرایض پاسخ میدهد.

ماده ی ششم:

برای هر محصل در زمان معرفی به مؤسسه دوسیه خاص به منظور حفظ سوابق و اسناد تحصیلی در مؤسسه مربوط باز میگردد.

تبدیلی:

ماده ی هفتم:

تبدیلی فقط باشرایط زیر ممکن است.

تبدیلی از یک مؤسسه تحصیلی به مؤسسۀ تحصیلی دیگر:

• تقدیم درخواستی عنوانی وزارت تحصیلات عالی و حصول مؤافقه وزارت تحصیلات عالی

• حصول موافقه ی مسئولین هر دو مؤسسه.

• پوره نمودن شرایط معیاری فاکولتۀ که تبدیلی در آن مطرح است.

• زمان این تبدیلی ها قبل از شروع سمستر باشد.

• این تبدیلی درصورتی ممکن است که با عین سال، عین سمستر، عین رشته و عین کردت درسی باشد.

• در صورت تبدیلی تمام سوابق تحصیلی به مؤسسه ی جدید انتقال می نماید.

• تبدیلی جدیدالشمولان در داخل مؤسسه تحصیلی خصوصی و همچنان از یک مؤسسه تحصیلی به مؤسسه تحصیلی دیگر صورت گرفته نمیتواند

• تبدیلی محصلان که صنوف اول را مؤفقانه سپری نموده باشند در داخل مؤسسه تحصیلی خصوصی صورت گرفته نمی تواند

تبدیلی محصلان از موسسات تحصیلات عالی دولتی به موسسات تحصیلات عالی خصوصی تابع شرایط زیر است

• ارائه درخواست تبدیلی عنوانی وزارت تحصیلات عالی (تکمیل فورم تبدیلی)

• موجودیت مؤافقه هردو واحد تحصیلی

• اجرای تبدیلی صرفا به عین رشته، صنف و سمستر تحصیلی

• داشتن حق ادامه تحصیلی مطابق لایحه امتحانات

محصلان که از طریق بورسیه های دولتی به خارج از کشور تحصیل مینمایند تبدیلی شان مجاز نمیباشد.

تمام تبدیلی های این لایحه صرف سال یک مرتبه از تاریخ ۲۰ اسد الی ۵ سنبله طی مراحل میگردد.

تبدیلی های محصلان شامل این لایحه توسط کمیسیون به ترکیب ذیل صورت میگیرد.

• معین امور محصلان به حیث رئیس کمیسیون

• معین علمی وزارت تحصیلات عالی به حیث عضو

• معین اداری

• مشاور امور بازسازی

• رئیس امور محصلان

• رئیس موسسات تحصیلات عالی خصوصی

نوت:

در تبدیلی های مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی رئیس مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی و منشی کمیسیون انجام وظیفه مینمایند.

تبدیلی از یک مؤسسه به مؤسسه ی دیگر و از یک رشته به رشتۀ دیگر به هیچ صورت امکان ندارد.

انفکاک:

ماده ی هشتم:

انفکاک دو نوع (موقت و دایمی) است :

انفکاک مؤقت حالتی است که محصل حق شمولیت مجدد و ادامه ی تحصیل در همان سمستر را بعد از یک سال تعطیل دارا می باشد.

انفکاک دایمی حالتی ا ست که محصل نمی تواند به منظور ادامه ی تحصیل دوباره شامل مؤسسه تحصیلات عالی شود.

ماده نهم:

• محصلان ، تحت شرایط ذیل ناکام سمستر محسوب و مواجه به انفکاک مؤقت میگردند.

• هرگاه به اساس تکمیل نکردن ۷۵% نصاب حاضری از شمول در امتحان نهایی محروم گردند.

• هرگاه در بیشتر از مناصفه ی کریدت های یک سمستر که محصل در آن ثبت نام کرده نمره کامیابی اخذ ننماید.

• هرگاه محصل درتمام امتحانات غایب باشد.

• هرگاه یک محصل در امتحان یکی از مضامین به عوض محصل دیگری امتحان را سپری کند د ر این صورت هردو محصل ناکام سمستر محسوب میگردد.

• محصلان ناکام یک سمستر الی آغاز دوباره ی همان سمستر تعطیل میگردند.

• محصل نتواند د ردوسمستر پیهم اوسط نمرات سمستر را تکمیل نماید.

• هرگاه محصل در یک مضمون که بارسوم برای تعقیب آن ثبت نام نموده ،نمره ی کامیابی گرفته نتواند.

ماده ی دهم:

• محصل در حالات ذیل مواجه به انفکاک دایمی میگردد.

• هرگاه محصل به میل خود تقاضای انفکاک نموده و انفکاکش نهایی گردیده باشد.

• محصل نتواند یک صنف را در دوسال ، بنابر هرعلتی که باشد ، موفقانه تکمیل نماید.

• طبق لایحه ی نظم و دسپلین مواجه به این حالت گردد.

• درحالتی که محصل نتواند دوره ی تحصیل چارساله را در طی مدت شش سال تکمیل کند.

• هرگاه محصل نو شمول در طی مدت سه هفته پس از اعلان نتایج به منظور ادامه ی تحصیل ثبت نام نکند.

• در صورتیکه محصل به مؤسسه ی تحصیلی دیگری تبدیل شود.

۴- تأجیل

ماده ی یازدهم:

محصل برحال صرف برای یکبار در دوران تحصیل از تأجیل اکادمیک برخوردار میشود. این درخواستی میتواند درطول جریان سمستر( تادو هفته قبل از امتحان پایان سمستر) صورت بگیرد.

ماده ی دوازدهم:

این تأجیل درمدت تحصیل به عنوان ناکامی، یا غیابت محاسبه نمیگردد.

ماده ی سیزدهم:

محصل میتواند بعد از سپری شدن یک سمستر تأجیل دوباره به شکل عادی به تحصیل خود ادامه دهد .

به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار