مشاورین دانشگاهاسم: عبدالرئوف مخلص هروی.
پدر: مولوی میر محمد یوسف.
متولد ۱۳۴۰ ه ش. محل تولد: هرات – قریه ی نقره.
رتبه علمی: پوهنوال.
وظیفه فعلی: استاد پوهنحی شرعیات پوهنتون هرات و مشاور علمی پوهنتون جامی

وظایف قبلی:

۱-رئیس مطالعات و کلتور ولایت هرات از سال ۱۳۷۱-۱۳۷۴
۲ -رئیس پوهنتون هرات: از ۱۳۸۱ -۱۳۸۵
۳ -رئیس پوهنتون جامی از سال۱۳۸۹ – ۱۳۹۲

تحصیلات:

مدرسه ی جامع ولایت هرات – پوهنخی شرعیات کابل )ناتمام( – پوهنخی
شریعة و قانون )االزهر( امتحان معادله. الجامعة االسالمیة للعلوم والتقنیة
)پیشاور( ماستری. الشهادة العالمیة من وفاق المدارس.

مهمترین آثار علمی:

۱-ترتیب و تحریر: تفسیر انوار القرآن )۶ )جلد
۲-ترجمه ی فتح الملهم شرح صحیح مسلم به زبان فارسی)۵ )جلد
۳-تجّلی اعجاز قرآن درعصر علم )رساله ی ترفیع به پوهنمل(.
۴-ترجمه ی کتاب: »اهلل والنفس البشریة« تحت عنوان: خدا و روان انسان
۵-فساد اداری و مقابله با آن از منظر شریعت اسالمی )رساله ی ترفیع
علمی به پوهندویی(.
۶-مشکل فقر و چگونگی عالج آن در اسالم )ترجمه به فارسی از دکتر
قرضاوی(.
۷-ترجمه تفسیر المنیر فی العقیدة والشریعة والمنهج به فارسی )۴ جلد(.
۸-تألیف کتاب: »فقه صحیح البخاری معتمدا علی عمدة القاری« )زبان
عربی( )۲ جلد(.
۹-ترجمه ی کتاب الفقه الحنفی بادلته )جلد ۲ بخش نکاح و احوال
شخصیه(.
۱۰ -ترجمه ی کتاب )ادارة الصالة( تحت عنوان »مدیریت نماز«.
۱۱ -ترجمه ی کتاب فقه میسر به فارسی )۲ جلد(.
۱۲ -ترجمه ی تفسیر میسر دکتر عایض قرنی )۱۰ جزء(.
۱۳ -شرح دو کتاب )ایمان وعلم( از صحیح البخاری )رساله ی ترفیع
علمی به پوهنوالی(.
۱۴ -مناقب امام اعظم ابوحنیفه )رح( )ترجمه به فارسی(.
۱۵ -رساله تجوید قرآن برای صنوف مرحله متوسطه مدارس در هجرت.
قابل ذکر است از نامبرده مقاالت علمی زیادی نیز در مجالت و جراید کشور و
بعضی از جراید بین المللی منتشر شده است.
نامبرده در سیمینارهای علمی عدیده ای در داخل و خارج کشور مشارکت فعال
داشته است از جمله:
 سمپوزیم بین المللی امام اعظم )رحمه اهلل( منعقده در کشور تاجیکستان.
 سیمینار »وسطیت« منعقده در کشور کویت.
 سیمینار بین المللی »مقایسه شریعت اسالمی با قوانین وضعی« منعقده
در هامبورگ آلمان.
 کنفرانس بین المللی تقریب مذاهب اسالمی- منعقده در تهران.
 سمپوزیم بین المللی »اصالح فکر و معرفت« منعقده در کشور مالدیو.


محترم پوهندوی دوکتور عبدالرحمن شیرزاد در سال ۱۳۸۵ بعد از ختم موفقانه دوره لیسانس به صورت افتخاری در پوهنځی کامپیوتر ساینس پوهنتون هرات تدریس را آغاز کرد. در سال ۱۳۸۸ شامل کادر علمی پوهنځی کامپیوتر ساینس گردید.

دوکتور شیرزاد با تلاش و پشتکار فراوان پس از شرکت در پروسه رقابتی، تحصیلات ماستری خویش را در پوهنتون تخنیکی برلین کشور آلمان به مدت ۲ سال ( ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰) به پایان رسانده و بعد از بازگشت به کشور به رتبه علمی پوهنیاری نایل آمدند.
با جدیت، تلاش و زحمت‌کشی زیاد، پس از مدت ۳ سال توانست در سال ۲۰۱۴ به رتبه علمی پوهنمل نایل آیند. از دوران شمولیت به کادر علمی تا زمان کسب رتبه علمی پوهنمل وظایف مختلفی را در سطح پوهنځی انجام دادند که خلاصه آنها قرار ذیل می باشد:
• معاون پوهنځی کامپیوتر ساینس؛
• آمر دیپارتمنت داتابیس پوهنځی کامپیوتر ساینس؛
• آمر دیپارتمنت اطلاعات پوهنتون هرات؛
• عضو شورای علمی پوهنتون هرات؛
• عضو شورای علمی پوهنځی؛
• شرکت در کمیته‌های مختلف در سطح پوهنځی و پوهنتون.

آقای شیرزاد پس از شرکت در پروسه رقابتی در پوهنتون تخنیکی برلین کشور آلمان مجددا موفق به شرکت در دوره دکترای این پوهنتون از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ گردید و در ماه آگوست ۲۰۱۸ پس از ختم موفقانه دوره دکترای خویش به کشور باز گشته و در امور علمی پوهنځی سهم گرفتند. ایشان در طول دوران تحصیل در مقطع دکترا نیز فعالیت‌های علمی و اکادمیک زیادی داشتند که به صورت نمونه می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
• ارائه کنفرانس در کنفرانس ملی آی تی در مقر وزارت تحصیلات عالی؛
• ارائه سمینار های مختلف در پوهنځی و مراکز تحصیلات عالی دیگر؛
• ارائه کنفرانس‌های علمی در کشور آلمان؛
• انتشار مقاله علمی در کنفرانس‌ها و نهادهای بین المللی؛
• ارائه کنفرانس‌های علمی در سطح پوهنځی کامپیوتر ساینس برای ترفیع علمی؛

برخی از فعالیت‌های علمی و تحقیقی پوهندوی داکتر عبدالرحمن شیرزاد:

شماره

عنوان محل نشر/ برگزاری تاریخ نشر/برگزاری نوع فعالیت
۱ Shaping the Selection of Fields of Study in Afghanistan through Educational Data Mining Approaches پوهنتون تخنیکی برلین، آلمان July 2018 تیزس دکترا
۲ Transforming a Paper-Based Library System to Digital in Example of Herat University پوهنتون تخنیکی برلین، آلمان February 2010 تیزس ماستری
۳ Education in Afghanistan: Challenges and Suggestions for Improvement پوهنتون تخنیکی برلین، آلمان April 2017 گزارش تخنیکی
۴ Applicability of Educational Data Mining in Afghanistan: Opportunities and Challenges Raleigh, NC USA July 2016 پوستر
۵ Data is the Fuel of Organizations: Opportunities and Challenges in Afghanistan arXiv.org January 2018 مقاله
۶ Applicability of Educational Data Mining in Afghanistan: Opportunities and Challenges arXiv.org March 2017 مقاله
۷ Using Descriptive Analytics for the Improvement of National University Entrance Exam: A case study in the Context of Kankor in Afghanistan arXiv.org December 2016 مقاله
۸ Evaluation of Existing Web Structure and Services of Afghan Universities اندیشه (فصلنامه علمی – تحقیقی پوهنتون هرات) ۲۰۱۵ مقاله
۹ بررسی ثبت و مشارکت منابع کتابخانه ای در محیط الکترونیکی در افغانستان پوهنتون هرات ۲۰۱۴ اثر ترفیع علمی به رتبه پوهنمل
۱۰ Afghanistan Kankor: Analysis of a Butterfly Effect from a Descriptive and Predictive Analytics Perspective پوهنتون تخنیکی برلین، آلمان July 2017 سمینار
۱۱ A Walk-through Modern Education System of Afghanistan since 1875: Challenges and Improvements پوهنتون تخنیکی برلین، آلمان March 2016 سمینار
۱۲ Educational Data Mining, and its Impacts on the Educational System پوهنتون تخنیکی برلین، آلمان May 2015 سمینار
۱۳ Afghan Alumni Portal for Members of Afghanistan Higher Education پوهنتون تخنیکی برلین، آلمان March 2015 سمینار
۱۴ Structure of the Web Presence of the Afghan Universities پوهنتون تخنیکی برلین، آلمان September 2014 سمینار
۱۵ Web Application Security and Awareness وزارت تحصیلات عالی افغانستان December 2016 کنفرانس
۱۶ Applicability of Educational Data Mining پوهنتون تخنیکی برلین December 2017 کنفرانس
۱۷ The Role of Higher Education in Afghanistan پوهنتون تخنیکی برلین، آلمان August 2016 کنفرانس
۱۸ Challenges for Education in Afghanistan وزارت تحصیلات عالی افغانستان December 2015 کنفرانس
۱۹ Afghan Alumni Online Portal Concept: for Afghanistan Higher Education پوهنتون تخنیکی برلین، آلمان December 2015 سمینار
۲۰ خدمات و محصولات شرکت گوگل و روش های جستجو پوهنتون هرات June 2013 سمینار
۲۱ Database Automation with MySQL Triggers and Event Schedulers موسسه تحصیلات عالی هریوا January 2015 سمینار
۲۲ Learn more about Computer Science موسسه تحصیلات عالی هریوا April 2015 سمینار


اسم: علی احمد کاوه
نام پدر: عبدالحمید
متولد ۲۸/۱۰/۱۳۵۹
محل تولد: هرات
رتبه علمی: پوهنمل
وظیفه فعلی: مسؤول واحد داخلی ارتقای کیفیت پوهنتون هرات و استاد دیپارتمنت جامعه¬شناسی دانشکدۀ علوم اجتماعی

وظایف قبلی

۱٫ ۱۳۸۳ – ۱۳۸۹ – استاد دیپارتمنت زبان و ادبیات دری
۲٫ ۱۳۹۰ – ۱۳۹۴- آمر دیپارتمنت جامعه¬شناسی
۳٫ ۱۳۹۶ – ۱۳۹۷- معاون پوهنحی علوم اجتماعی
۴٫ ۱۳۹۴ – ۱۳۹۶- مسؤول مرکز اعتلای کیفیت پوهنتون هرات
۵٫ ۱۳۹۰-۱۳۹۲: هماهنگ کننده پروژه و محقق در پروژة تحقیقی دلفی، دانشگاه هرات دانشگاه استراکلاید انگلستان و پیس¬ویو انترنشنال ایتالیا به همکاری بخش فرهنگی سفارت انگلستان در کابل
۶٫ ۱۳۹۱-۱۳۹۴: هماهنگ کنندة پروژة انسپایر – آموزش مهارتهای مشاوره برای محصلان، استادان و مشاوران در هرات، دانشگاه هرات، دانشگاه استراکلاید، به همکاری بخش فرهنگی سفارت انگلستان در کابل، دهلی نو

تحصیلات

۱٫ دورۀ ابتدایی تا لیسه در مکتب سلطان غیاث الدین غوری – هرات ۱۳۶۷ – ۱۳۷۸
۲٫ لیسانس دیپارتمنت زبان و ادبیات دری – دانشکدۀ ادبیات و علوم بشری دانشگاه هرات – ۱۳۷۹ – ۱۳۸۲
۳٫ ماستری دیپارتمنت جامعه¬شناسی دانشگاه پونا – ۱۳۸۵ – ۱۳۸۷

مهمترین آثار علمی:

شماره

عنوان/ موضوع نوع اثر جای چاپ تاریخ چاپ
۱ تصویر زنان در شاهنامه فردوسی مونوگراف لیسانس چاپ نشده ۱۳۸۱
۲ تصویری از زنان افغان – پرسمان زن در افغانستان تیزس دورۀ ماستری چاپ نشده ۱۳۸۷
۳ خشونتهای خانوادگی – عوامل و راهکارهای مقابله با آن (گروه تحقیق) کتاب شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر ۱۳۸۸
۴ عوامل اجتماعی و فرهنگی فساد اداری در افغانستان (گروه تحقیق) کتاب شورای متخصصان ۱۳۹۳
۵ تمرکز یا عدم تمرکز اداری در افغانستان (گروه تحقیق) کتاب شورای متخصصان ۱۳۹۴
۶ توسعۀ اقتصادی هرات – رهنمای سرمایه­گذاری در حوزه­های صنایع کوچک، زراعت و خدمات در ولایت هرات (گروه تحقیق) کتاب شورای متخصصان ۱۳۹۵
۷ از خانه تا محیط کار – آزار و اذیت جنسی زنان در اماکن عمومی و محیط کار (گروه تحقیق) کتاب مؤسسۀ دادخواهی و توسعۀ اجتماعی ۱۳۹۴
۸ خیابان ناامن و گفته­های زنان (گروه تحقیق) کتابچه مؤسسۀ دادخواهی و توسعۀ اجتماعی ۱۳۹۵
۹ آموزش صلح و حل منازعه (گروه نویسندگان) کتاب درسی کمیتۀ صلح دانشگاه هرات ۱۳۹۶
۱۰ پرژۀ انسپایر: استفاده از “ناشناس” برای طراحی کورس آموزشی مشاورۀ انسان­محور در افغانستان. – گروه نویسندگان مقاله مجله بین المللی روانشناسی ۱۳۹۵
۱۱ مقدمه ای به جامعه شناسی دین مقاله مجله غالب ۱۳۹۴
۱۲ پرسمان زن در افغانستان مقاله مجلۀ اندیشه ۱۳۹۰
۱۳ معرفی مطالعات تحقیقی دربارۀ سلامتی بزرگسالان صحت روانی در افغانستان – به همکاری دکتر لوچیا بردون­دینی مقاله مجلۀ اندیشه ۱۳۹۱
۱۴ بررسی رابطه بین باورهای و گرایش به فساد اداری مقاله مجلۀ غالب ۱۳۹۶
۱۵ بررسی آزار و اذیت­های جنسی در سازمان­های دولتی و غیردولتی در ولایت هرات مقاله مجلۀ کهکشان شرق ۱۳۹۵

آخرین اخبار

مشاهده همه