کمیته تضمین کیفیت


امروز یکی از مسایل مهم مورد بحث در تحصیلات عالی ارزیابی گسترده و مستمر از کیفیت تدریس است. بررسی نحوه ارزیابی کیفی صنف در دستور کار همه پوهنتون های جهان قرار دارد و به تاسی از حکم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان مبنی بر اینکه دولت نهاد های تحصیلات عالی عمومی و تخصصی را تاسیس نماید و در این قانون بر انکشاف برنامه های آموزشی موثر و متعادل تاکید گردیده است.
پوهنتون جامی با درک اهمیت موضوع و بامد نظر گرفتن بند سوم و چهارم قانون مؤسسات تحصیلات عالی، به‎منظور انکشاف و ارتقای کیفی و اعتباردهی اکادمیک، تطبیق معیار‎های کیفی و اعتباردهی به‎طور مستمر، درجلسه مورخ ۱۱، اسد سال ۱۳۹۵ شورای علمی پوهنتون جامی کمیته ارتقاء و تضمین کیفیت را ایجاد نمود.
هدف کمیته ارتقاء و تضمین کیفیت ، برنامه‎ریزی وارزیابی کیفیت فعالیت‎های پوهنتون از طریق سنجش این فعالیت‎ها و همچنین ارایه‎ی راهکارها و پیشنهادهای مناسب و کمک به برنامه‎ریزی برای بهبود آن‎ها می‎باشد
تا از لحاظ کیفیت پوهنتون جامی در سطح ملی و منطقه یی از اعتبار مناسبی برخوردار گردد. همچنان طبق طرزالعمل ها و رهنمود های ریاست محترم تضمین کیفیت واعتبار دهی کمیته های فرعی در سطح پوهنحی ها به منظور پیشبرد سازماندهی کار، نیز ایجاد شد.

هداف کمیته ارتقاء تضمین کیفیت، برنامه‎ریزی و ارزیابی کیفیت فعالیت‎های پوهنتون از طریق سنجش این فعالیت‎ها و هم‎چنین ارایه‎ی راهکارها و پیشنهادهای مناسب و کمک به برنامه‎ریزی برای بهبود کیفیت است که شامل این مواردمی‎باشد:

 1. بهبود، اصلاح و ارتقای روند آموزش در صنف و خارج از صنف
 2. استفاده از روش های جدید و موثر تدریس توسط استادان و مسلکی شدن هرچه بیشتر و بهتر اساتید در تدریس و یاددهی
 3. سهیم ساختن محصلان در روند آموزش و بهبود آن
 4. شناسایی و رشد استعدادها، مهارت ها وعلایق محصلان و کمک به پرورش متعادل و همه جانبه شخصیت اکادمیک محصلان
 5. ایجاد زمینه ها وفرصت های مناسب برای تقویه انگیزه های اموزش از جمله خلاقیت، نوآوری و ایجاد مهارت های ارزیابی خودی در محصلان
 6. تهیه معلومات برای ارزیابی اصلاح، بهبود وتقویت برنامه ها و روش های تدریس.

فعالیت های عمده ی که توسط این کمیته انجام میشود:

 1. ایجاد سهولت جهت انجام رسالت و رسیدن به اهداف پوهنتون جامی برای افزایش کیفیت، ارتباط، آموزش، یادگیری و پاسخ به روند جهانی در آموزش و پرورش با کیفیت.
 2. توسعه استانداردها و معیارها برای فعالیت های مختلف علمی و اداری پوهنتون
 3. سازماندهی ورکشاپ ها، سمینارها و آموزش مناسب برای ظرفیت سازی و ارتقای فرهنگ تضمین کیفیت در تمام سطوح پوهنتون
 4. فراهم آوری تسهیلات آموزش مبتنی بر دستاورد و آموزش شاگرد محوری در سراسر پوهنتون با استفاده از تکنولوژی برای یک فرایند تدریس و یادگیری مشارکتی.
 5. بررسی روش های موجود برای بهبود بیشتر آموزش و یادگیری.
 6. پشتیبانی از برنامه مطالعه، وادار نمودن واحدهای علمی به انجام ارزیابی خودی ، بررسی دقیق خارجی و پیاده سازی روند تضمین کیفیت در سطح هر دانشکده
 7. آماده سازی و تولید یک گزارش نظارت سالانه تضمین کیفیت که مورد بحث و تایید توسط کمیته تضمین کیفیت وشورای علمی پوهنتون قرارگرفته و پس از آن به ریاست تضمین کیفیت و اعتبار دهی وزارت تحصیلات عالی ارسال میگردد.
 8. تطبیق و آماده ساختن گزارش ارزیابی خودی از کیفیت تدریس؛
 9. پی گیری پروسه بازنگری لیکچرنوت هاکه توسط هردیپارتمنت انجام میشود.
 10. اخذ گزارش از پروسه نظارت بر تطبیق کریکولم؛
 11. اخذگزارش دیپارتمنت از تهیه و تطبیق پلان عملیاتی انفرادی و پلان عملیاتی دیپارتمنت ها

کمیته‎ های فرعی تضمین کیفیت
کمیته‎ های فرعی ارتقاء و تضمین کیفیت در سطح پوهنحی های شش گانه دانشگاه با تصویب شورای علمی هردانشکده ایجاد و اعضای آن تعین گردیدند.

    بصیراحمد حصین رشته: علوم سیاسی
Ph.D. ۰۰۹۳۷۹۵۵۹۵۷۵۳
رئیس مرکز تحقیقات علمی b.hasin@jami.edu.af
    سید نعیم عالمی رشته: جراحی عمومی
ماستر/ترینر متخصص جراحی n.allemy@jami.edu.af
رییس دانشکده طب / عضو کمیته تضمین کیفیت، پالسی و پلان، نظم و دیسپلین، تحقیقات و فرهنگی ۰۷۹۹۰۲۱۵۰۷۱
    علی احمد ستاری رشته:
ماستر حقوق ۰۷۹۹۴۱۹۰۰۹
مدیر انکشاف مسلکی a.sattary@jami.edu.af
    عتیق الله رحیمی رشته:
ماستر حقوق ۰۷۹۷۸۲۸۷۰۵
عضو کمیته atiq.rahimi@jami.edu.af
    شمس الحق فضل رشته:
لیسانس ۰۷۹۶۶۰۶۸۶۸
معاون مالی و اداری / عضو کمیته تضمین کیفیت، پالسی و پلان، تقرر و انفکاک / رییس کمیته نظم و دیسپلین، بورسیه و تخفیف، جندر s.fazl@jami.edu.af
    فرشته صالحی رشته:
ماستر حقوق بین الملل خصوصی ۰۷۹۶۸۴۵۲۲۳
معاونیت امور محصلان / عضو کمیته تضمین کیفیت، پالسی و پلان،‌ تحقیقات، جندر f.salehi@jami.edu.af
    سیدجمال الدین هروی رشته:
دوکتور فقه و قانون ۰۷۹۲۰۳۷۳۲۱
رییس دانشکده شرعیات / عضو کمیته تضمین کیفیت، پالسی و پلان، نظم و دیسپلین، فرهنگی، امتحانات aftab350@gmail.com
    محمد شفیق یوسفی رشته: MBA
ماستر ۰۷۹۶۶۵۰۳۳۷
ریس دانشکده اقتصاد، عضو کمیته تضمین کیفیت، پالسی و پلان، نظم و دیسپلین، فرهنگی، امتحانات s.yousufi@jami.edu.af
    محمد علم عالمی رشته: زبان و ادبیات فارسی
M.A. ۰۰۹۳۷۹۴۰۴۲۱۲۳
آمر تحقیقات علمی m.alami@jami.edu.af
    عثمان ایوبی رشته:
ماستر کامپیوترساینس ۰۷۹۹۱۶۰۱۱۵
رییس هیئت امنا / عضو کمیته تضمین کیفیت، نظم و دیسپلین، فرهنگی، امتحانات، تکنالوژی، تقرر و انفکاک،‌بورسیه و تخفیف o.ayubi@jami.edu.af
به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار