مأموریت و چشم انداز دانشگاه

اهداف دانشگاه جامی

 

 • آموزش/ تدریس با کیفیت
 • افزایش درآمد
 • انکشاف مدیریت سازمانی
 • ظرفیت‌سازی علمی
 • انکشاف اجتماعی، اقتصادی

 

دیدگاه


پوهنتون جامی به عنوان یکی از پیش‌تازترین پوهنتون‌های خصوصی در کشور، نقش کلیدی در تربیه کادرهای متخصص و مسلکی و تقدیم آنها به جامعه، ایفا می‌نماید. با تلاش مدیران این نهاد، ما انتظار داریم تا جایگاه این پوهنتون در صدر جدول دانشگاه‌های خصوصی کشور، تحکیم یابد.

 

مأموریت


آموزش و تربیۀ منابع انسانی متخصص و مسلکی به هدف توسعه اجتماعی – اقتصادی و افزایش درآمد از طریق انکشاف مدیریت سازمانی، ظرفی‌‌‌سازی علمی و ارائه خدمات آموزشی و تحصیلی با کیفیت مأموریت اساسی دانشگاه جامی می‌باشد. برای نیل بدین امر، وظایف زیر را سر لوحۀ برنامه‌های خود قرار داده‌ایم:

 • – رعایت اصول اخلاقی و فرهنگ اسلامی جامعۀ ‌مان وهمچنان تلاش در راستای رشد معنویت؛
 • – آموزش و تربیه منابع انسانی متخصص و مسلکی به هدف توسعۀ اجتماعی – اقتصادی و افزایش درآمد از طریق انکشاف مدیریت سازمانی؛
 • – ظرفیت‌سازی علمی و ارائه خدمات آموزشی و تحصیلی با کیفیت؛
 • – توسعه و انجام پژوهش‌های بنیادی وکاربردی به منظور تولید علم و رفع نیازهای ذی‌نفعان؛
 • – حفظ و رعایت جایگاه ویژۀ هیئت علمی، دانشجویان، کارکنان و همۀ اقشار جامعه؛
 • – ارائه خدمات تحقیقی، آموزشی، فناوری و مشاوره به جامعۀ علمی؛
 • – بکار گیری روش‌های علمی در حل مشکلات و ادارۀ امور؛

به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار