Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

مأموریت و چشم انداز دانشگاه

دیدگاه

پوهنتون جامی به عنوان یکی از پیشتازترین دانشگاه های خصوصی در کشور، نقش کلیدی در تربیه کادر های متخصص و مسلکی و تقدیم آنها به جامعه، ایفا مینماید. با تلاش مدیران این نهاد، ما انتظار داریم تا جایگاه این پوهنتون در صدر جدول دانشگاه های خصوصی کشور، تحکیم یابد.

ماموریت

آموزش و تربیه منابع انسانی متخصص و مسلکی به هدف توسعه اجتماعی – اقتصادی و افزایش درآمد از طریق انکشاف مدیریت سازمانی، ظرفیت سازی علمی و ارائه خدمات آموزشی و تحصیلی با کیفیت ماموریت اساسی دانشگاه جامی میباشد.

  1. برای نیل بدین امر، وظایف زیر را سر لوحه برنامه های خود قرار داده ایم.
  2. رعایت اصول اخلاقی و فرهنگ اسلامی جامعه مان وهمچنان تلاش در راستای رشد معنویت.
  3. آموزش و تربیه منابع انسانی متخصص و مسلکی به هدف توسعه اجتماعی – اقتصادی و افزایش درآمد از طریق انکشاف مدیریت سازمانی.
  4. ظرفیت سازی علمی و ارائه خدمات آموزشی و تحصیلی با کیفیت.
  5. توسعه و انجام پژوهش های بنیادی وکاربردی به منظور تولید علم و رفع نیازهای ذینفعان.
  6. حفظ و رعایت جایگاه ویژه هیئت علمی ،دانشجویان،کارکنان و همه اقشار جامعه.
  7. ارائه خدمات تحقیقی،آموزشی،فناوری و مشاوره به جامعه علمی.
  8. بکار گیری روش های علمی در حل مشکلات و اداره امور
به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار