کمیته پالیسی وپلان

معرفی


کمیته پالیسی وپلان ازجمله بخش های تامین کننده قوانین، لوایح، مقررات و طرزالعمل های کاری برای دانشگاه می باشد.
این کمیته وظیفه دارد تا اهداف زیر مجموعه های فرعی را یکجا نموده و با تبیین خط ومشی اصلی نهاد و در روشنای قوانین و مقررات به برنامه سازی های کوتاه مدت و درازمدت جهت رسیدن به اهداف کلان این نهاد به پردازد. در مرحله اول توقع میرود تا این کمیته در همکاری و همیاری سایر بخش ها به ترتیب و ساخت پلان استراتیژیک پنج ساله این نهاد اقدام نموده و در راستای اجرای و تطبیق آن نظارت کامل را به عمل آورد؛ هم چنان زمینه ترتیب و ساخت پلان های عملیاتی بعدی و پلان های استراتیژیک واحدهای فرعی را مشترکا با بخش های مربوطه آماده سازد.
این کمیته موظف است تا روند توسعه پلان های قبلی را ادامه داده و برای اجرای شدن آن کمال تلاش را به خرج دهد و به بخش های ذیربط توصیه ها وا هدایات لازم را در قسمت اجراات و فعالیت ها جهت رسیدن به اهداف شریک سازد.

وظایف کمیته


۱) ایجاد و توسعه پالیسی طرزالعمل ها و رهنمود ها.
۲) همکاری تخنیکی با بخش های اداری و علمی به منظور تهیه و ترتیب پلان های کوتاه مدت و دراز مدت.
۳) همکاری در تهیه پلان ستراتیژیک و نظارت از تطبیق بهتر آن.
۴) توسعه و انکشاف پلان ستراتیژیک به اساس ضروریات.
۵) نظارت و ارزیابی از پروسه تطبیق پالیسی ها.
۶) ترتیب گزارش اجراات سالانه و ربعوار تمام بخش های علمی و اداری به شورای علمی پوهنتون.
۷) هماهنگی در تطبیق پروژه های انکشافی.
۸) محرم نگهداشتن اسناد و مكاتيب واطلاعات دانشگاه در حین انجام وظیفه و بعدازختم وظیفه.
۹) اجرای سایر وظایفی که از طرف هیئت رهبری پوهنتون مطابق

اعضای کمیته


عثمان ایوبی اعضای کمیته نظم وپالسی و پلان, اعضای کمیته ها
ماستر 0799160115
رییس کمیته o.ayubi@jami.edu.af
محمد ایوبی اعضای کمیته نظم وپالسی و پلان, اعضای کمیته ها
ماستر 0799184472
عضو کمیته m.ayubi@jami.edu.af
نصیراحمد فرهمند اعضای کمیته نظم وپالسی و پلان, اعضای کمیته ها
ماستر 0794793040
عضو کمیته n.frahmand@jami.edu.af
شمس الحق فضل اعضای کمیته نظم وپالسی و پلان, اعضای کمیته ها
لیسانس 0796606868
عضو کمیته s.fazl@jami.edu.af
فرشته صالحی اعضای کمیته نظم وپالسی و پلان, اعضای کمیته ها
ماستر 0796845223
عضو کمیته f.salehi@jami.edu.af
محمد طارق وامق اعضای کمیته نظم وپالسی و پلان, اعضای کمیته ها
ماستر جزاء و جرم شناسی 0799030334
عضو کمیته t.wamiq@jami.edu.af
دوکتور سیدجمال الدین هروی اعضای کمیته نظم وپالسی و پلان, اعضای کمیته ها
دوکتور 0792037321
عضو کمیته aftab350@gmail.com
سید نعیم عالمی اعضای کمیته نظم وپالسی و پلان, اعضای کمیته ها
ماستر/ترینر متخصص جراحی n.allemy@jami.edu.af
عضو کمیته n.allemy@jami.edu.af
محمد شفیق یوسفی اعضای کمیته نظم وپالسی و پلان, اعضای کمیته ها
ماستر MBA 0796650337
عضو کمیته s.yousufi@jami.edu.af
سید شفیع سادات اعضای کمیته نظم وپالسی و پلان, اعضای کمیته ها
ماسترحقوق(حقوق خصوصی) 0799434212
عضو کمیته sh.sadat@jami.edu.af
بصیراحمد حصین اعضای کمیته نظم وپالسی و پلان, اعضای کمیته ها
ماستر علوم سیاسی 0795595753
عضو کمیته b.hasin@jami.edu.af