کمیته پالیسی وپلان

کمیته پالیسی وپلان ازجمله بخش های تامین کننده قوانین، لوایح، مقررات و طرزالعمل های کاری برای دانشگاه می باشد.
این کمیته وظیفه دارد تا اهداف زیر مجموعه های فرعی را یکجا نموده و با تبیین خط ومشی اصلی نهاد و در روشنای قوانین و مقررات به برنامه سازی های کوتاه مدت و درازمدت جهت رسیدن به اهداف کلان این نهاد به پردازد. در مرحله اول توقع میرود تا این کمیته در همکاری و همیاری سایر بخش ها به ترتیب و ساخت پلان استراتیژیک پنج ساله این نهاد اقدام نموده و در راستای اجرای و تطبیق آن نظارت کامل را به عمل آورد؛ هم چنان زمینه ترتیب و ساخت پلان های عملیاتی بعدی و پلان های استراتیژیک واحدهای فرعی را مشترکا با بخش های مربوطه آماده سازد.
این کمیته موظف است تا روند توسعه پلان های قبلی را ادامه داده و برای اجرای شدن آن کمال تلاش را به خرج دهد و به بخش های ذیربط توصیه ها وا هدایات لازم را در قسمت اجراات و فعالیت ها جهت رسیدن به اهداف شریک سازد.

۱) ایجاد و توسعه پالیسی طرزالعمل ها و رهنمود ها.
۲) همکاری تخنیکی با بخش های اداری و علمی به منظور تهیه و ترتیب پلان های کوتاه مدت و دراز مدت.
۳) همکاری در تهیه پلان ستراتیژیک و نظارت از تطبیق بهتر آن.
۴) توسعه و انکشاف پلان ستراتیژیک به اساس ضروریات.
۵) نظارت و ارزیابی از پروسه تطبیق پالیسی ها.
۶) ترتیب گزارش اجراات سالانه و ربعوار تمام بخش های علمی و اداری به شورای علمی پوهنتون.
۷) هماهنگی در تطبیق پروژه های انکشافی.
۸) محرم نگهداشتن اسناد و مكاتيب واطلاعات دانشگاه در حین انجام وظیفه و بعدازختم وظیفه.
۹) اجرای سایر وظایفی که از طرف هیئت رهبری پوهنتون مطابق

    بصیراحمد حصین رشته: علوم سیاسی
Ph.D. ۰۰۹۳۷۹۵۵۹۵۷۵۳
رئیس مرکز تحقیقات علمی b.hasin@jami.edu.af
    سید نعیم عالمی رشته: جراحی عمومی
ماستر/ترینر متخصص جراحی n.allemy@jami.edu.af
رییس دانشکده طب / عضو کمیته تضمین کیفیت، پالسی و پلان، نظم و دیسپلین، تحقیقات و فرهنگی ۰۷۹۹۰۲۱۵۰۷۱
    شمس الحق فضل رشته:
لیسانس ۰۷۹۶۶۰۶۸۶۸
معاون مالی و اداری / عضو کمیته تضمین کیفیت، پالسی و پلان، تقرر و انفکاک / رییس کمیته نظم و دیسپلین، بورسیه و تخفیف، جندر s.fazl@jami.edu.af
    فرشته صالحی رشته:
ماستر حقوق بین الملل خصوصی ۰۷۹۶۸۴۵۲۲۳
معاونیت امور محصلان / عضو کمیته تضمین کیفیت، پالسی و پلان،‌ تحقیقات، جندر f.salehi@jami.edu.af
    سیدجمال الدین هروی رشته:
دوکتور فقه و قانون ۰۷۹۲۰۳۷۳۲۱
رییس دانشکده شرعیات / عضو کمیته تضمین کیفیت، پالسی و پلان، نظم و دیسپلین، فرهنگی، امتحانات aftab350@gmail.com
    محمد شفیق یوسفی رشته: MBA
ماستر ۰۷۹۶۶۵۰۳۳۷
ریس دانشکده اقتصاد، عضو کمیته تضمین کیفیت، پالسی و پلان، نظم و دیسپلین، فرهنگی، امتحانات s.yousufi@jami.edu.af
    عثمان ایوبی رشته:
ماستر کامپیوترساینس ۰۷۹۹۱۶۰۱۱۵
رییس هیئت امنا / عضو کمیته تضمین کیفیت، نظم و دیسپلین، فرهنگی، امتحانات، تکنالوژی، تقرر و انفکاک،‌بورسیه و تخفیف o.ayubi@jami.edu.af
    محمد ایوبی رشته:
ماستر ۰۷۹۹۱۸۴۴۷۲
عضو کمیته پالسی و پلان، تقرر و انفکاک m.ayubi@jami.edu.af
به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار