دانشکده زراعت و اگرانومی

slide 1
slide 1
Image Slide 3
Image Slide 2
Image Slide 2
Image Slide 1
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

این پوهنحئی در گام نخست دیپارتمنت های اگرانومی و ترویج و توسعه زراعتی را راه اندازی نموده و در قدم های بعدی اقدام به تأسیس دیپارتمنت های باغداری، علوم مالداری، خاک شناسی و آبیاری،‌ منابع طبیعی و محیط زیست، حفاظه نباتات و وترنری خواهد نمود تا به مرکزی جهت پاسخگویی به نیازهای مسلکی جامعه زراعتی و مالداری ما مبدل گردد.

کاریکولم درسی آن با معیارهای قبول شده وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون کابل مطابقت داشته و علاوتاً در صورت لزوم، کورس ها، تریننگ ها، ورکشاپ های مسلکی – تخصصی را تدویر خواهد نمود تا محصلان و تشنه گان دانش را هر چه بیشتر در جهت رسیدن به آرمان والای تحصیلی شان ممد واقع شود.

اهداف بلند مدت این پوهنحئی می تواند شامل تربیه متخصصان فنی و مسلکی در رشته زراعت به منظور خدمتگذاری در امر تعمیم و انکشاف زراعت عصری، اصلاح، تکثیر نباتات، تنظیم و بهره برداری از ثروت های طبیعی (جنگلها، چراگاه ها و حیات وحش) کشور به شیوه علمی،‌ مجادله با امراض و آفات نباتی، اصلاح، سروی خاک و جلوگیری از فرسایش خاکها، تنظیم امور آبیاری و زهکشی، اصلاح و بلند بردن محصولات حیوانی و نباتی، می باشد. فارغان لیسه ها و مکاتب مسلکی زراعت و فارغان صنوف چهاردهم انستیتیوت های زراعت بعد از سپری نمودن مؤفقانه امتحان کانکور نظر به فورم ها و لوایح اکادمیکی چانس شمولیت به این پوهنحئی را حاصل خواهند نمود. برای فارغان این پوهنحئی سند معتبر به سویه لیسانس با تأیید وزارت تحصیلات عالی اعطاء می گردد که اعتبار پوهنتونی جهانی دارد.

زمینه کاری

فارغان این پوهنحئی می توانند در دوایر و مؤسسات دولتی مربوط وزارت های زراعت، انرژی و آب، انکشاف دهات، تحصیلات عالی، تجارت و ریاست های جنگلات و علفچرها، تصدی چوب، ترویج زراعتی، مالداری، خدمات وترنری گمرکات و بانک ها، اتاق های تجارت، کمپنی های پرورش مواد غذایی و تصدی های تخم بذری. همچنین مؤسسات غیر دولتی از قبیل دفاتر ملل متحد سازمان های خیریه بین المللی و داخلی و مؤسسات خصوصی شامل کار شوند.

پوهنځی زراعت درسال ۱۳۹۵ خورشیدی درچوکات پوهنتون جامی تاسیس شد. جامی اولین دانشگاه خصوصی است که اقدام به تاسیس پوهنځی زراعت در افغانستان نموده است. بر مبنای دیدگاه، ماموریت، ارزش ها و اهداف این دانشگاه، توسعه و انکشاف دانش مطابق به نیاز جامعه امروزی و دوری ازهرنوع تعصبات و تبعیضات قومی, نژادی, زبانی و مذهبی در صدر امور این نهاد قرار دارد. دانشکده زراعت جامی نیز با پیروی از این اصل، درجهت تربیه کادرهای متخصص و رشد استعداد های جوانان در زمینه فراگیری علوم زراعتی درچوکات دانشگاه جامی فعالیت مینماید

دیدگاه

با رعایت معیار های علمی جهانی در تربیه متخصصین زراعت، میخواهیم زراعت سنتی کشور را به زراعت مدرن و پایدار تبدیل نموده، تا افغانستان از لحاظ تولیدات زراعتی به خود کفایی رسیده و جزء صادر کنندگان بزرگ اقلام زراعتی در منطقه گردد

رسالت

با فراهم آوری امکانات مادی و معنوی در تربیه نیروی بشری متخصص و مسلکی عرصه زراعت، و با استفاده از تجهیزات مدرن زراعتی به هدف توسعه پایدار زراعت و افزایش تولیدات زراعتی، در رشد و توسعه اقتصادی کشور، رسالت خویش را ادا مینمائیم

ارزش ها

  • رعایت و تحکیم ارزش‌های اسلامی و ملی؛
  • تحکیم وحدت ملی و رشد همدیگر پذیری؛
  • مسئولیت پذیری و پاسخگو بودن به انتظارات برحق جامعه؛
  • احترام به آزادی اندیشه و بیان؛
  • توجه به حاکمیت قانون و تمرکز بر شاخصه‌های حکومتداری خوب؛
  • ایجاد محیط پویا و فضای دانش محور و آموزنده برای محصلین و اعضای کدر علمی؛
  • مدیریت و رهبری سالم و موثر؛

اهداف

پوهنځی زراعت جامی با تربیه کادرهای متخصص ومتعهد علوم زراعتی و با درک نیازمندی های جامعه، با ارائه خدمات مسلکی، در رشد و انکشاف اقتصادی، رفاه اجتماعی، دسترسی به غذا، افزایش سطح تولیدات زراعتی باکیفیت و متناسب با استندردهای جهانی تلاش مینماید تا با افزایش صادرات و رقابت با کشورهای منطقه، کشور ما از جایگاه ویژه یی برخوردار گردد.

درتحقق اهداف خویش به مواردآتی اولویت قایل بوده و برای رسیدن آن مصمم می باشیم:

 • فراهم آوری شرایط مناسب تحصیلی مطابق به مقتضیات علمی اکادمیک و با استندرد های جهانی
 • جلب و جذب کادرهای متخصص, مستعد و با تجربه مطابق به معیار های امور اکادمیک وزارت تحصیلات عالی
 • تهیه وترتیب کاریکولم و مفردات درسی در مطابقت با پالیسی پلان وزارت تحصیلات عالی
 • فراهم ساختن شرایط و امکانات مناسب در جهت غنامندی دانش مسلکی کادر های علمی جهت تطبیق برنامه های درسی نظری و عملی به صورت صحیح و مفید که پاسخگو به نیاز مندی ها باشد.
 • به کارگیری نمونه ها و مدلهایی که با شرایط کشور سازگار بوده و در غنامندی این رشته تحصیلی ممد و موثر واقع گردد.
 • تلاش درجهت عقد تفاهمنامه های همکاری باسایر نهاد های تحصیلات عالی ملی و بین المللی برای کسب الگوهای مناسب به خاطرتطبیق برنامه های آموزشی مطابق به استراتیژی پلان
 • ارزیابی و ارزشیابی شفاف از کار و فعالیت آموزشی در جهت حصول نتایج مطلوب و پاسخگو به اهداف از قبل تعیین شده.
 • خلق انگیزه در ایجاد رقابت های سالم در بین محصلان غرض رشد استعداد ها.
    غلام حضرت قاسمی رشته: انکشاف زراعت بین المللی
ماستر ۰۷۹۹۱۲۰۴۸۰
رئیس دانشکده زراعت h.Qasemi@jami.edu.af
    غلام حضرت قاسمی رشته: انکشاف زراعت بین المللی
ماستر ۰۷۹۹۱۲۰۴۸۰
رئیس دانشکده زراعت h.Qasemi@jami.edu.af

نخبگان زراعت دانشگاه جامی

به اشتراک بگذارید

هیچی رویدادی اضافه نگردیده است

هیچی خبری اضافه نگردیده است