بررسی میزان آلوده گی و غلظت نیتریت و نیترات در آب آشامیدنی ولایت هرات

10 ثور 1397

دانشکده طب معالجوی دانشگاه جامی در نظر دارد کنفرانس علمی را تحت عنوان (بررسی میزان آلوده گی و غلظت نیتریت و نیترات در آب آشامیدنی ولایت هرات) با ارایه ی دکتر محمد سعید (صدیقیان) استاد پوهنحی طب معالجوی روز یکشنبه تاریخ ۱۵ ثور ۱۳۹۷ ساعت ۸:۳۰ صبح برگزار نماید. از اساتید و دانشجویان عزیز تقاضا بعمل میآید جهت اشتراک در کنفرانس مذکور در زمان مقرر، به سالون کنفرانس دانشگاه جامی حضور بهم رسانند‌.