کمیته جندر

معرفی


تامین برابری جنسیتی یکی از موضوعات مهم در تمام سازمان ها بوده و نهادی های تحصیلات عالی از این امر مستثنی نیستند. دانشگاه جامی با درک این امر مهم و اساسی به ایجاد کمیته جندر اقدام نموده تا باشد در جهت تامین برابری جنسیتی و حمایت از حقوق کارمندان و دانشجویان طبقه اناث به منظوراز جلوگیری از اتلاف با ارائه و عملی ساختن برنامه های حمایت جندر در سطح دانشگاه اقدام نماید.تا در کنار سایر بخش های مربوطه به اهداف اساسی دانشگاه که همانا تطبیق برنامه های حمایت از جندر و حضور فعال طبقه اناث در بخش های اداری و کادری دانشگاه میباشد نایل آید

اعضای کمیته


مریم احمدی اعضای کمیته جندر, اعضای کمیته ها
ماستر 0796195100
رییس کمیته m.ahmadi@jami.edu.af
زینب رحیمیان اعضای کمیته جندر, اعضای کمیته ها
لیسانس 0790858512
عضو کمیته z.rahimia@jami.edu.af
شمس الحق فضل اعضای کمیته جندر, اعضای کمیته ها
لیسانس 0796606868
عضو کمیته s.fazl@jami.edu.af
فرشته صالحی اعضای کمیته جندر, اعضای کمیته ها
ماستر 0796845223
عضو کمیته f.salehi@jami.edu.af
بصیراحمد حصین اعضای کمیته جندر, اعضای کمیته ها
ماستر 0795595753
عضو کمیته b.hasin@jami.edu.af