تفاهمنامه همکاری با دافغانستان بانک

18 سرطان 1398

به منظور سهم گیری در امور اجتماعی و همکاری جهت فراهم آوری تسهیلات تحصیلی برای کارمندان دولت، دانشگاه جامی با دافغانستان بانک تفاهمنامه همکاری امضا نمود.

این تفاهمنامه را محترم محمد ناصر عطایی رئیس دانشگاه جامی و محترم محمد قسیم رحیمی معاون دافغانستان بانک، در کابل امضا نمودند.

بر مبنای مفاد این تفاهمنامه، برای کارمندان دافغانستان بانک که جهت ادامه تحصیلات در دانشگاه جامی ثبت نام نمایند، از جانب هردو نهاد سهولت های مالی فراهم میشود.