نقش نهادهای اکادمیک در توسعه اقتصادی کشور

10 قوس 1401

هدف از برگزاری این سیمینار، آگاه‌ساختن اشتراک‌کنندگان از تأثیرگذاری نقش نهادهای آکادمیک، کارآفرینی و منابع انسانی در توسعه‌ی اقتصادی افغانستان عنوان شده است.
در این سیمینار هر یک محترم استاد حنیف فرزان رئیس هیئت مدیره مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان، محترم دکتر عتیق‌الله رحیمی معاون علمی دانشگاه جامی، استاد دکتر خالد صدیقیان، محترم عبدالقاهر بهشتی، محترم نرگس هاشمی و محترم استاد حامد خسروی به‌شکل تخصصی به موضوعات ذکر‌شده در عنوان این سیمینار پرداختند.
به باور سخن‌رانان، شاخص‌های توسعه‌ی اقتصادی در افغانستان بسته‌گی به عوامل متعددی همچون افزایش کیفیت زندگی، افزایش سطح دست‌مزدها، افزایش قدرت کارآفرینی، ایجاد سهولت‌های لازم از سوی نهادهای مسئول، تقویت فرهنگ مردم و... دارند که در بلندمدت می‌توانند افغانستان را به یک کشور توسعه‌یافته مبدل نمایند.
هم‌چنان باورمند هستند که طی‌نمودن این مسیر به باورها و تلاش‌های افراد جامعه بسته‌گی دارد؛ تغییر مثبت باورهای افراد و تلاش به توسعه‌یافتگی عامل بزرگ تغییر مثبت در افغانستان خواهد بود.
هر‌ دو نهاد با افزایش برگزای چنین برنامه‌ها، خود را مکلف می‌دانند تا راه‌های رشد و توسعه‌ی اقتصادی افغانستان را به مردم آموزش بدهند.