مقدمه‌ای بر روش‌تحقیق‌علمی‌ونگارش‌مونوگراف

یکی از اهداف و وظایف اصلی و مهم آن، انکشافات، تولیدات علم، فنّاوری و ترویجِ فرهنگِ تحقیق و دانش¬پژوهی است که مقتضی است بیش از همه، در اولویت تصمیمات کاری و مورد توجه ...

بیشتر بخواندی
Saturday, February 8th, 2020
بررسی خشونت‌های خانوادگی علیه زنان

در افغانستان، در یک قرن اخیر و در مواجهه با مسئله زنان و تجدّد، کنش‌ها و واکنش‌ها، فراز و فرود و افراط و تفریط عجیبی مشاهده شده است که هرکدام در عصر خود رویداد کم‌نظ...

بیشتر بخواندی
Saturday, February 8th, 2020